Strona główna

Gmina Gorlice

Aktualności » Absolutorium dla wójta za wykonanie budżetu 2019

dodano: 2020-06-25 14:10:21
25 czerwca 2020 roku odbyła się XVIII sesja Rady Gminy Gorlice.

Wśród tematów obrad znalazła się debata nad przedstawionym raportem o stanie gminy, po którym podjęto uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Gorlice.

Następnie Rada Gminy Gorlice – po wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej i Regionalnej Izby Obrachunkowej - jednogłośnie udzieliła absolutorium wójtowi Gminy Gorlice Janowi Przybylskiemu z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Wójt Jan Przybylski podziękował za współpracę przy realizacji budżetu za 2019 r. w szczególności radnym, skarbnikowi Gminy Krystynie Bugno oraz kierownikom i pracownikom Urzędu i jednostek organizacyjnych. RELACJA  GORLICE.TV

Budżet Gminy Gorlice na 2019 r. został uchwalony na sesji Rady Gminy w dniu 27 grudnia 2018 r. uchwałą budżetową Nr III/12/18.    

W ciągu roku budżet ulegał zmianom po stronie dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów na podstawie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy Gorlice w sprawie zmiany uchwały budżetowej (10 uchwał) i na podstawie zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie (26 zarządzeń).

Budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił:
- po stronie dochodów                    -  82.986.160,72 zł,
- po stronie wydatków                    -   87.366.515.36 zł,
- deficyt                                          -     4.380.354,64 zł.

Ogółem dochody budżetu Gminy Gorlice wykonano na kwotę 83.208.702,61 zł, co stanowi 100,27 % w stosunku do założonego planu.

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. stanowił kwotę 17.666.379,07 zł tj. 21,23 % wykonanych dochodów.

Radni dokonali także oceny realizacji Programu współpracy Gminy Gorlice z organizacjami pozarządowymi w 2019 r., zasobów pomocy społecznej oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy.
Tematami sesji były też m.in: ocena realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz  współdziałania z jednostkami  Ochotniczych Straży Pożarnych w  2019 r., ocena realizacji zadań ujętych w planie działania Gminy w zakresie  obrony cywilnej, ochrony ludności, zarządzania, reagowania   kryzysowego i spraw obronnych w 2019 r. oraz przyjęcie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 r.NAGRANIE DOSTĘPNE POD ADRESEM: