Strona główna

Gmina Gorlice

Aktualności » Ograniczenia w zakresie obsługi Interesantów w urzędach

dodano: 2020-03-13 14:40:40
Komunikat Starosty Gorlickiego i Wójta Gminy Gorlice
13.03.2020 r.

Szanowni Państwo
Mieszkańcy Powiatu Gorlickiego

Starosta Gorlicki w uzgodnieniu z burmistrzami i wójtami powiatu gorlickiego, informuje, iż z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, z dniem 16.03.2020 wprowadzone zostają ograniczenia w zakresie obsługi Interesantów w urzędach.

Tym samym załatwiane będą jedynie sprawy najważniejsze, nie cierpiące zwłoki.

W pierwszej kolejności sprawy winny być załatwiane w kontakcie telefonicznym lub drogą elektroniczną, przy jednoczesnym zweryfikowaniu konieczności wizyty w urzędzie.

Interesanci w urzędach przyjmowani będą na wyznaczonych stanowiskach, gdzie nastąpi ocena potrzeby dalszego bezpośredniego kontaktu z urzędem. Numery telefonów i adresów mailowych są dostępne na stronach urzędów.

Ponadto informuje się, iż począwszy od dnia 16.03.2020 zawieszone zostaje funkcjonowanie jarmarków zwyczajowo organizowanych na terenie gmin.

Starosta Gorlicki
Maria Gubała

Wójt Gminy Gorlice
Jan Przybylski

-------------------------------------------------------------
Urząd Gminy Gorlice

Kontakt telefoniczny:

18 353 57 62 - sekretariat, centrala
18 534 62 00 - sekretariat

Spis wszystkich telefonów do Referatów (w zakładce Urząd Gminy):

http://www.gmina.gorlice.pl/index.php?pid=92


Kontakt e-mail:

urzad@gmina.gorlice.pl


------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Gorlice – Kierownika Urzędu Gminy

z dnia 13 marca 2020 r.

W sprawie ustalenia zasad bezpieczeństwa w celu ograniczenia ryzyka infekcji wirusem COVID 19 w Urzędzie Gminy Gorlice

Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2020
                                                              
Zasady bezpieczeństwa wdrożone w celu ograniczenia ryzyka infekcji wirusem COVID 19 w Urzędzie Gminy Gorlice

Z dniem 13 marca 2020 r., do odwołania wprowadza się poniższe zasady, które mają na celu ograniczenie ryzyka infekcji wirusem COVID 19 w Urzędzie Gminy Gorlice:
1.    Od dnia 16 marca 2020 r. organizuje się punkt obsługi klienta w pok. Nr 1 na parterze Urzędu Gminy, jako punkt pierwszego kontaktu, w celu zweryfikowania konieczności wizyty w Urzędzie. Na stanowisku tym następować będzie ocena potrzeby dalszego, bezpośredniego kontaktu z pracownikami Urzędu.
2.    Sprawy nie wymagające pilnego załatwienia realizowane będą w terminie późniejszym – do odwołania.
3.    Wchodząc do Urzędu należy zdezynfekować dłonie płynem udostępnionym przy drzwiach na parterze budynku Urzędu Gminy.
4.    Wyjścia i wyjazdy w teren pracowników Urzędu Gminy Gorlice – ograniczyć do niezbędnego minimum.
5.   Wprowadza się zakaz wyjazdów służbowych bez uzgodnienia w dniu poprzedzającym wyjazd w celu ustalenia okoliczności wyjazdu. W wyjątkowych przypadkach wyjazd może się odbyć za zgodą Wójta.
6.    Zobowiązuje się pracowników o odwołanie wszystkich spotkań, z osobami z firm zewnętrznych jednostek nadrzędnych, podrzędnych itp., które miały się odbyć po 13 marca 2020 r.  Proszę odbyć spotkania przy użyciu urządzeń mobilnych. Zakaz nie dotyczy cyklicznych spotkań (wewnętrznych) pracowników w trakcie wykonywania czynności służbowych.
7.    Ze względów bezpieczeństwa zaleca się rezygnację z tradycyjnych zwrotów grzecznościowych, głównie uścisku rąk.
8.    Usunąć wszelkie ulotki, broszury, materiały informacyjne czy wnioski i dystrybuować je wyłącznie przez pracowników Urzędu Gminy Gorlice.
9.    Wszelkie zmiany chorobowe, pracownicy Urzędu Gminy Gorlice, którzy na stałe wykonują zadania służbowe na terenie jednostki, są zobowiązani w trybie pilnym zgłosić do bezpośredniego przełożonego lub Kierownictwa Urzędu.
10.    Wszelkie prace wykonywane przez podwykonawców na terenie jednostki należy ograniczyć do niezbędnego minimum z zachowaniem środków ostrożności.
11.    Zarządzenie to, nie zwalnia ze stosowania Zarządzeń Głównego Inspektora Sanitarnego  czy innych Organów Państwa wydających zalecenia  dotyczące wirusa COVID 19.
12.    W sytuacji stwierdzenia bezpośredniego kontaktu z osobą chorą lub zakażoną SARS-CoV-2, powiadom o tym niezwłocznie bezpośredniego przełożonego, Kierownictwo Urzędu oraz telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną. Zawiadom służby  porządkowe w sytuacji niepoddania się procedurze wewnętrznej przez interesanta z zewnątrz.
13.    W przypadku podejrzenia u klienta objawów korona wirusa lub podczas wizyty klient poinformuje, że przebywał w kraju, w którym występują liczne zachorowania lub miał kontakt z osobą chorą lub zakażoną SARS-CoV-2 należy:
•    zachować spokój,
•  poinformować klienta o możliwości załatwienia sprawy przez środki łączności elektronicznej (o ile to możliwe),
•   poinformować właściwą jednostkę Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zagrożeniu wystąpienia kontaktu z osobą mogącą być nosicielem koronawirusa, podając na żądanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej dane osobowe klienta.

Jeśli w Urzędzie Gminy zgłosi się klient, który został poddany kwarantannie lub izolacji a samowolnie ją opuścił, pracownik Urzędu Gminy Gorlice powinien odmówić obsługi takiej osoby. Dodatkowo należy poinformować klienta o konieczności odbywania kwarantanny bez kontaktu ze światem zewnętrznym. Jednocześnie należy powiadomić Policję o podejrzeniu popełnienia przez klienta wykroczenia i poinformować o zaistniałym zdarzeniu właściwą jednostkę Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Kierownictwo zwraca się do pracowników Urzędu Gminy Gorlice o odpowiedzialne potraktowanie ryzyka zarażenia się wirusem COVID 19, ale bez konieczności nadmiernego wyolbrzymiania powstałego zagrożenia.
Przypominamy, że skuteczną ochronę przed wirusem COVID 19 jest zachowanie higieny osobistej, a w szczególności mycie rąk przy użyciu detergentów (mydła oraz preparatu antybakteryjnego).


Skan Zarządzenia 13/2020 BIP
ZARZĄDZENIE