Strona główna

Gmina Gorlice

Aktualności » „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”

dodano: 2017-09-22 14:03:32
„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”

We wszystkich gimnazjach w Zespołach Szkół w Gminie Gorlice w roku szkolnym 2016/2017 realizowany był projekt pn.: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.
W szkołach została przeprowadzona kampania informacyjna o możliwości skorzystania z doradztwa edukacyjno-zawodowego. Dyrektorzy szkół powołali Komisje Rekrutacyjne, które przeprowadziły rekrutację z pełnym poszanowaniem zasad dotyczących równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości kobiet i mężczyzn.

Do projektu przystąpiło łącznie 188 uczestników - 162 uczniów z klas III gimnazjum oraz 26 ucz. z klasy II gimnazjum, w tym 97 K i 91 M.

Nauczyciele opracowali harmonogramy zajęć w Szkolnych Punktach Informacji i Kariery. Po zakończeniu zajęć złożyli stosowne sprawozdania. W każdej szkole w okresie maj-czerwiec 2017 r. zrealizowano po 24 godz. zajęć, czyli łącznie 216 godzin. Na zajęcia warsztatowe doradcy zawodowi przeznaczyli 92 godziny, na konsultacje indywidualne - 29 godzin, na zajęcia indywidualne dla uczniów celem przygotowania Indywidualnych Planów Działań (IPD) - 83 godziny i na inne formy działań - 12 godzin (warsztaty zawodoznawcze, spotkania z przedstawicielami różnych zawodów oraz z rodzicami).

Siedmiu doradców rozpoczęło studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego na Politechnice Krakowskiej. 

We wszystkich szkołach w miesiącu czerwcu 2017 r. została przeprowadzona kontrola funkcjonowania SPInKi przez osobę posiadającą pełnomocnictwo Wójta Gminy Gorlice do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją Projektu MKZ II.

Efektem końcowym było opracowanie 78 Indywidualnych Planów Działań - dla 54 uczennic i 24 uczniów. Po przygotowaniu IPD uczestnik/uczestniczka otrzymali zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w doradztwie edukacyjno – zawodowym.

Zgodnie ze standardami zostały oznakowane pomieszczenia, zakupiony sprzęt oraz umieszczono plakaty promujące Projekt.

Udział w zajęciach podniósł u uczniów z klas gimnazjalnych zdolność do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia z realizowanego projektu.

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny