Strona główna

Gmina Gorlice

Aktualności » Absolutorium dla wójta za wykonanie budżetu 2020

dodano: 2021-06-25 09:47:35

Absolutorium dla wójta za wykonanie budżetu 2020


23 czerwca 2021 roku odbyła się XXXI sesja Rady Gminy Gorlice. Wśród tematów obrad znalazła się debata nad przedstawionym raportem o stanie gminy, po którym podjęto uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Gorlice.

Następnie Rada Gminy Gorlice – po wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej i Regionalnej Izby Obrachunkowej - jednogłośnie udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Gorlice Janowi Przybylskiemu z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Wójt Jan Przybylski podziękował za współpracę przy realizacji budżetu za 2020 r. radnym, sołtysom oraz Skarbnikowi Gminy Krystynie Bugno i wszystkim kierownikom i pracownikom Urzędu i gminnych jednostek.

Budżet Gminy Gorlice na rok 2020 został uchwalony na sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2019 r. uchwałą budżetową Nr XIV/109/19.    

W ciągu roku budżet ulegał zmianom po stronie dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów na podstawie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy Gorlice i na podstawie zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie.

Budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił:
- po stronie dochodów:   91.798.505,41 zł,
- po stronie wydatków:   96.086.651,92 zł,
- deficyt:                             4.288.146,51 zł.


Stan zadłużenia Gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowił kwotę 19.460.453,92 zł tj. 20,87 % wykonanych dochodów.


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny