Strona główna

Gmina Gorlice

Aktualności » „Aktywizacja zawodowa kluczem do sukcesu !”

dodano: 2020-11-12 09:43:15

„Aktywizacja zawodowa kluczem do sukcesu !”


Projekt realizowany jest przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego   Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, dofinansowany z   Europejskiego Funduszu Społecznego

 Okres realizacji projektu: od 2020-09-01 r.  do 2022-05-31 r.


 STRONA PROJEKTU


Celem głównym projektu jest doprowadzenie do uzyskania i utrzymania zatrudnienia osób pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo), których sytuacja na rynku pracy jest trudniejsza z terenu powiatów objętych projektem, tj. gorlickiego i tarnowskiego i m. Tarnów (województwo małopolskie) w okresie  01.09.2020 r. – 31.05.2022 r.


Uczestnicy projektu:


Projekt adresowany jest do 60 osób bezrobotnych i 74 osób biernych zawodowo (80 Kobiet, 54 Mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących wyłącznie (zgodnie z kc) na obszarze województwa małopolskiego w powiatach: gorlickim, tarnowskim, m. Tarnów, należących do co najmniej jednej z poniższych grup:

Osoby powyżej 50 roku życia
Osoby długotrwale bezrobotne
Osoby z niepełnosprawnościami
Osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie)
Kobiety

W ramach projektu oferujemy: staże, szkolenia zawodowe, refundacje doposażenia stanowiska pracy u pracodawcy, wsparcie pośrednika pracy, trenera zatrudnienia wspieranego, poradnictwo zawodowe i wsparcie motywacyjne psychologiczne.

Szczegółowe informacje w biurach projektu:
w Gorlicach, ul. 11 Listopada 27 tel. 517 247 200 i w Tarnowie, ul. Mościckiego 28, tel. 519 654 650 i oraz na stronie internetowej projektu, www.kluczemdosukcesu.pakd.pl 

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny