Strona główna

Gmina Gorlice

Dostępność. Wideotłumacz »

Informacja o Gminie Gorlice i Urzędzie Gminy w tekście do odczytu maszynowego

Gmina Gorlice położona jest w południowo wschodniej części województwa małopolskiego, w powiecie gorlickim.

Gminę tworzy dziesięć miejscowości: Bielanka, Bystra, Dominikowice, Klęczany, Kobylanka, Kwiatonowice, Ropica Polska, Stróżówka, Szymbark i Zagórzany.

Powierzchnia administracyjna gminy wynosi 103 kilometry kwadratowe, a liczba mieszkańców 17 i pół tysiąca.

Siedziba Rady i Urzędu Gminy Gorlice znajduje się w mieście Gorlice przy ul. 11 Listopada 2. Urząd jest jednostką administracji samorządowej.


Misją Urzędu Gminy Gorlice jest zaspokajanie potrzeb naszych klientów poprzez skuteczną i efektywną realizację zadań i celów oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług, które służą podnoszeniu poziomu rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Gorlice.


Wejście główne znajduje się przy ulicy 11 Listopada 2. Podjazd i wejście dla osób niepełnosprawnych znajduje się od strony parkingu Starostwa. Jest tam wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.


Urząd Gminy obsługuje klientów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wszystkie sprawy załatwiane przez osoby z niepełnosprawnościami lub ze szczególnymi potrzebami dokonywane są na parterze Urzędu.


Płatności i opłaty na rzecz Gminy można uiszczać w Banku Spółdzielczym w Gorlicach. Opłata skarbowa u inkasentów w Urzędzie Gminy.


Pracą Urzędu kieruje Wójt przy pomocy Zastępcy Wójta oraz Sekretarza i Skarbnika.

Załatwianie spraw i prowadzenie dokumentacji należy do właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych Urzędu.


W Urzędzie Gminy możemy załatwić takie sprawy jak:

  1.  złożyć wniosek i odebrać dowód osobisty

  2. potwierdzić Profil Zaufany i załatwić sprawy związane z działalnością gospodarczą

  3. załatwić sprawy związane z realizacją gminnych inwestycji, drogami, budową kanalizacji i wodociągów oraz ich eksploatacją i opłatami

  4. uzyskać pozwolenie na wycinkę drzew

  5. sprawy podatków i opłat lokalnych oraz związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych

  6. wnioski o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego i o zwrot podarku akcyzowego

  7. sprawy związane z  planowaniem przestrzennym

  8. wydanie Gminnej Karty Seniora

  9. organizacja i przeprowadzenie wyborów

Wójt przyjmuje interesantów we wszystkich sprawach, w tym w sprawach  skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach pracy.

Sekretarz Gminy i Kierownicy Referatów przyjmują interesantów w sprawach  skarg i  wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu.

Skargi i wnioski wpływające do Urzędu i Rady Gminy, a także wnoszone ustnie do protokołu podlegają niezwłocznej rejestracji w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków prowadzonym przez Sekretarza Gminy.

Rada Gminy Gorlice składa się z 15 reprezentantów wybieranych przez mieszkańców. Radni obradują na sesjach i komisjach, na których podejmowane są uchwały i ważne decyzje dla Gminy.


Sprawy związane z opieką społeczną załatwiane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Łukasiewicza 6 w Gorlicach.

Sprawy oświatowe załatwia Oświatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Gminy Gorlice, który mieści się przy ul. Łukasiewicza 6 w Gorlicach.

Obszarem kultury zajmuje się Ośrodek Kultury Gminy Gorlice z siedzibą w Wiejskim Domu Kultury w Ropicy Polskiej.


Sposoby kontaktu z Urzędem Gminy:

•    kontakt bezpośredni w dni robocze w godzinach 7:30-15:30,

•    kontakt telefoniczny: 18 534 62 00 lub 18 353 57 62,

•    poczta tradycyjna na adres: Urząd Gminy Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice,

•    poczta elektroniczna - e-mail: urzad@gmina.gorlice.pl

•    faks: 18 353 54 61,

•    platforma ePUAP: /kpr5v3e675/SkrytkaESP,

•    wiadomość SMS/MMS:


Jeśli jesteś osobą głuchą

Możesz skorzystać z system Wideotłumacza języka migowego z języka migowego na język polski i z języka polskiego na język migowy. Usługa wideotłumacza jest za darmo i nie trzeba się wcześniej umawiać. Usługa dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy, na parterze budynku w pokoju numer 4, w dni robocze w godzinach 8:00-15:00. Miejsce usługi wideotłumacza języka migowego oznaczone jest piktogramem migających dłoni.


Jeśli jesteś osobą niedosłyszącą korzystającą z aparatu słuchowego lub osobą słabosłyszącą

Możesz skorzystać z systemu wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną. System wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną dostępny jest na parterze budynku w pokoju numer 4. Miejsce to oznaczone jest piktogramem pętli indukcyjnej.


Jeśli jesteś osobą niewidomą lub mającą duże problemy z widzeniem

Poinformuj pracowników o swoich problemach ze wzrokiem, a pracownicy Urzędu pomogą załatwić Twoją sprawę. Jeśli przy poruszaniu pomaga Ci pies przewodnik, możesz z nim przyjść do Urzędu.


Dodatkowo, jeśli masz trudności w komunikowaniu się

Możesz skorzystać z pomocy osoby przybranej. Może nią być każda wybrana przez Ciebie osoba, która ukończyła 16 rok życia.


Możesz złożyć wniosek i wskazać inną formę komunikacji z Urzędem, np. poprzez SMS.
Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny