Strona główna

Gmina Gorlice

Zagospodarowanie przestrzenne »

Formularz uwag do Studium

Formularz uwag do Studium

KIERUNKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO GMINY GORLICE


UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO GMINY GORLICE

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
oraz załączniki tekstowe i graficzne dostępne od 31 sierpnia 2020 r. na stronie BIP Urzędu Gminy Gorlice

Obwieszczenie Wójta Gminy Gorlice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
Link do obwieszczenia: tutaj