Strona główna

Gmina Gorlice

Urząd Gminy » Raport o stanie Gminy za 2018 »

Raport o stanie Gminy Gorlice za 2018 r.

Zgodnie z zapisem zawartym w art. 28aa ust. 1 i 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. ,poz. 506) przedkładam Raport o stanie Gminy, obejmujący posumowanie działalności organu wykonawczego Gminy Gorlice  w 2018 r., w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy.

Rada Gminy obowiązana jest rozpatrzyć Raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium, przy czym Raport winien być rozpatrzony w pierwszej kolejności, z uwzględnieniem przeprowadzenia nad nim debaty.
Zachęcam mieszkańców gminy do  zapoznania się z treścią Raportu oraz do włączenia się do wspólnej debaty nad stanem Gminy.
  
Wójt
/-/ Jan PrzybylskiZasady udziału mieszkańców w debacie:
Art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym.
6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:
1)w gminie do 20 000 mieszkańców - co najmniej 20 osób;
2)w gminie powyżej 20 000 mieszkańców - co najmniej 50 osób.
8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Planowany termin sesji Rady Gminy Gorlice, na której odbędzie się debata: 26 czerwca 2019 r.


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny