Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia

Informacja o świadczonej pomocy w formie usług opiekuńczych

Informuję, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, skierowanych do osób wymagających opieki  - osób  samotnych lub posiadających rodzinę, która nie jest w stanie zapewnić pomocy.

Informacja dotycząca dowodu osobistego zawiarającego odciski palców

W związku z wdrożeniem rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców informujemy, że złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego będzie możliwe do dnia 26 lipca 2021r. Po tym terminie usługi składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez Internet, zarówno dla osoby dorosłej jak i dziecka/podopiecznego, zostaną wyłączone.

Komunikat Wójta Gminy Gorlice dotyczący przerwy w dostawie wody.

KOMUNIKAT

W dniu 22.07.2021 od godziny 24.00 do godziny 5.00 nastąpi przerwa w dostawie wody z wodociągu gminnego w miejscowości Ropica Polska dla mieszkańców rejonu Magdalena, oraz wzdłuż ulicy Zamkowej od budynku nr 234 do budynku nr 536 z uwagi na konieczność wykonania przeglądu sieci w związku ze stwierdzoną awarią.

Wójt
/-/ Jan Przybylski

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Kobylance

Wójt Gminy Gorlice ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gorlice, położonej w Kobylance.

Zarządzenie Wójta w sprawie przyznania dotacji

Wójt Gminy Gorlice przyznał dotacje na realizację w 2021 roku zadania publicznego Gminy Gorlice z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Ankieta Dla Mieszkańców terenów Klastra Energii Biała Ropa

W związku z faktem, iż Nasza Gmina przystąpiła do porozumienia związanego z tworzeniem KLASTRA ENERGII, który docelowo ma pozwolić mieszkańcom na obniżenie cen kupowanej energii elektrycznej, dać możliwość posiadania własnej instalacji OZE, prosimy o uzupełnienie ankiety.

Komunikat dotyczący wystąpienia ptasiej grypy

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorlicach z dnia 22 czerwca 2021 r. znak sprawy:  PIW.G.CHZ.5100/7/HAPAI/2021, Wójt Gminy Gorlice zawiadamia o stwierdzeniu wystąpienia grypy ptasiej H5N8 na terenie miejscowości Bielanka.

Zarządzenie Wójta w sprawie przyznania dotacji

Wójt Gminy Gorlice przyznał dotacje na realizację 2021 roku zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w ramach wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania NarkomaniiCentralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Obowiązkowe deklaracje Mieszkańców

Od 1 lipca b.r. rusza obowiązek składania deklaracji w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Mieszkańcy mają obowiązek złożyć deklaracje.
   

UWAGA Likwidacja Kasy w Urzędzie Gminy Gorlice od dnia 1 lipca 2021 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podmioty publiczne zobowiązane są do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  Z uwagi na ograniczenia architektoniczne budynku Urzędu Gminy konieczne jest przeniesienie większości stanowisk bezpośredniej obsługi klienta na parter oraz wygospodarowanie przestrzeni umożliwiającej poruszanie się osób ze szczególnymi potrzebami np. na wózku inwalidzkim.  Realizacja ustawowego obowiązku zapewnienia dostępności możliwa będzie jedynie po wdrożeniu zmian organizacyjnych oraz przeprowadzeniu  remontu w budynku Urzędu Gminy.
« [1] ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] ... [29] »

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny