Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia »

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji

Działając na podstawie art. 6 ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji Wójt Gminy Gorlice zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gorlice na lata 2017 - 2023.

Interesariusze konsultacji społecznych

Zgodnie z art. 2 ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji, interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:
1.    Mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele,
2.    Użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe,
3.    Wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
4.    Mieszkańcy inni niż wymienieni w pkt. 1;
5.    Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
6.    Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
7.    Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
8.    Organy władzy publicznej;
9.    Podmioty, inne niż wymienione w pkt. 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Termin i formy przeprowadzenia konsultacji społecznych

Konsultacje rozpoczną się dn. 21 kwietnia 2017 r. i potrwają do dn. 21 maja 2017 r., przy czym odbywać się będą w formie:
1.    Zbierania uwag w postaci papierowej. Uwagi mogą być składane w Urzędzie Gminy - pokój nr 3.
2.    Zbierania uwag w postaci elektronicznej. Uwagi mogą być przesyłane na adres email rozwoj@gmina.gorlice.pl
3.    Spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się dnia 9 maja 2017 r. w godzinach od 15.00 – 16.00 w Urzędzie Gminy Gorlice pok. 3.
4.    Spotkania z grupami przedstawicielskimi (przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe), które odbędzie się 16 maja 2017 r. w godzinach od 15.00 – 16.00 w Urzędzie Gminy Gorlice pok. 3.

Poszczególne formy konsultacji zostaną zakończone opracowaniem informacji podsumowującej, która opublikowana zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gorlice. 
Interesariusze chcący uczestniczyć w formach konsultacji, jakimi są zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, proszeni są o skorzystanie z formularza dostępnego pod adresem internetowym www.gmina.gorlice.pl oraz w Urzędzie Gminy w pokoju nr 3. Informujemy równocześnie, że uwagi przekazane w innej formie nie będą brane pod uwagę jako udział w tych formach konsultacji społecznych.
Korespondencja przesłana przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych nie będzie brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji.

Osoba odpowiedzialna

Osobą odpowiedzialną za koordynację konsultacji społecznych po stronie Urzędu Gminy jest Agata Cup – kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji
tel. 18 534 62 57
Edyta Zielińska – inspektor w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Promocji
tel. 18 534 62 36


WIĘCEJ INFORMACJI W BIPMapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny