Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia »

Konsultacje ws. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Działając na podstawie art. 6 ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji Wójt Gminy Gorlice zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Gorlice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Interesariusze konsultacji społecznych

Zgodnie z art. 2 ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji, interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:
1.    Mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele,
2.   Użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe,
3.    Wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
4.    Mieszkańcy inni niż wymienieni w pkt. 1;
5.   Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
6.   Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
7.    Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
8.    Organy władzy publicznej;
9.  Podmioty, inne niż wymienione w pkt. 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Termin i formy przeprowadzenia konsultacji społecznych

Konsultacje rozpoczną się dn. 10 stycznia 2017 r. i potrwają do dn. 13 lutego 2017 r., przy czym odbywać się będą w formie:
1.    Zbierania uwag w postaci papierowej. Uwagi mogą być składane w Urzędzie Gminy - pokój nr 3.
2.    Zbierania uwag w postaci elektronicznej. Uwagi mogą być przesyłane na adres email:
 rozwoj@gmina.gorlice.pl
3.    Spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się dnia 20 stycznia 2017 r.  w godzinach od 15 – 16 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy Gorlice – pokój nr 1.
4.    Spotkania z grupą przedstawicielską (przedsiębiorcy), które odbędzie się dnia 26 stycznia 2017 r.  w godzinach od 15 – 16 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy Gorlice – pokój nr 1.

Poszczególne formy konsultacji zostaną zakończone opracowaniem informacji podsumowującej, która opublikowana zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gorlice.

Interesariusze chcący uczestniczyć w formach konsultacji, jakimi są zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, proszeni są o skorzystanie z formularza dostępnego pod adresem internetowym www.gmina.gorlice.pl oraz w Urzędzie Gminy w pokoju nr 3.

Informujemy równocześnie, że uwagi przekazane w innej formie nie będą brane pod uwagę jako udział w tych formach konsultacji społecznych.

Korespondencja przesłana przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych nie będzie brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji.

Osoba odpowiedzialna

Osobą odpowiedzialną za koordynację konsultacji społecznych po stronie Urzędu Gminy jest:
Agata Cup – Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji,
Edyta Zielińska – Inspektor w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Promocji.

SZCZEGÓŁY INFORMACJI
BIP - Najnowsze artykuły
http://bip.malopolska.pl/uggorlice,a,1277679,zawiadomienie-o-rozpoczeciu-konsultacji-spolecznych-dotyczacych-projektu-uchwaly-rady-gminy-gorlice-.html

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny