Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia »

Wyrównania dla przedsiębiorstw wykonujących działalność w zakresie sprzedaży ciepła

Sejm przyjął nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw. Ma ona zagwarantować, że do końca 2023 r. odbiorców ciepła nie dotkną podwyżki wyższe, niż wyznaczone w nowych przepisach. Z kolei przedsiębiorstwa otrzymają wyrównania - muszą jednak złożyć wnioski.

Czytaj więcej na Prawo.pl: TUTAJ

 
Kiedy i do kogo należy złożyć oświadczenie?

Za przyjmowanie oświadczeń mają odpowiadać dwa podmioty:

1) zarządca rozliczeń - w odniesieniu do większości przedsiębiorstw; wniosek może być złożony tylko elektronicznie za pomocą dedykowanego formularza;
2) wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorstwa energetycznego - w przypadku przedsiębiorstw wykonujących działalność w zakresie sprzedaży ciepła, która nie wymaga uzyskania koncesji lub zwolnionych z obowiązku przedkładania taryf dla ciepła do zatwierdzania Prezesowi URE; wniosek może być złożony elektronicznie lub na piśmie


Szanowni Państwo,
ustawą z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2023.295), która weszła w życie 15 lutego 2023 r., wprowadzono nowe narzędzie przeznaczone do ochrony odbiorców − gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej, do których ciepło jest dostarczane za pośrednictwem sieci ciepłowniczej i wytwarzane przez przedsiębiorstwa energetyczne zobowiązane i niezobowiązane do uzyskania koncesji na wytwarzanie ciepła.

Przedsiębiorstwom energetycznym, o których mowa w dodanym art. 3a ust. 3 i sprzedawcom ciepła, o których mowa w zmienionym art. 2 pkt 4, będą przysługiwać wyrównania, tj.:

1) Zgodnie z dodanym art. 12a ust. 1: Za okres od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31grudnia 2023 r. przedsiębiorstwu energetycznemu, o którym mowa w art. 3a ust. 3, stosującemu maksymalną cenę dostawy ciepła dla odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1, przysługuje wyrównanie w kwocie stanowiącej iloczyn różnicy między ceną dostawy ciepła wynikającą ze stosowanej taryfy tego przedsiębiorstwa i maksymalną ceną dostawy ciepła oraz ilości sprzedanego ciepła odbiorcom, o których mowa w art. 4 ust. 1, w danym miesięcznym okresie rozliczeniowym, powiększony o podatek od towarów i usług;

2) Zgodnie z dodanym art. 12c ust. 1: Wyrównanie przysługuje również sprzedawcom ciepła, którzy w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r., w danym systemie ciepłowniczym, w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1, stosowali cenę dostawy ciepła wyższą od maksymalnej ceny dostawy ciepła.

Są to nowe rodzaje wsparcia, niezależne od przysługujących przedsiębiorstwom energetycznym rekompensat, o których mowa w art. 12 ustawy, które będą nadal wypłacane, jednakże skrócono okres, za który będą przysługiwać, tj. do 28 lutego 2023 r. (zamiast do 30 kwietnia 2023 r.).

Ponadto informujemy, że w Dzienniku Ustaw RP opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw. Opublikowane rozporządzenie dostępne jest pod linkiem: https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/327.

Jednocześnie na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji został zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzorów wniosków o wypłatę wyrównania i rozliczenie wyrównania. Z projektowanym aktem prawnym można zapoznać się pod linkiem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12369559.

Zgodnie z art. 30 ust. 4a ustawy wniosek o przekazanie gminom środków na wypłaty wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła właściwy wojewoda składa co kwartał do ministra właściwego do spraw energii, określając łączną wysokość wnioskowanej kwoty.

Prosimy o zapoznanie ze znowelizowaną ustawą, rzetelne rozpoznanie potrzeb z terenu danej gminy i oszacowanie kwoty zapotrzebowania środków na wypłatę wyrównań w I kwartale 2023 r.


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny