Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia »

Programu „MALUCH+”

Programu „MALUCH+” 2022-2029 Program rozwoju instytucji opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3

W związku z ogłoszeniem 19 stycznia 2023 roku przez Panią Marlenę Maląg, Minister
Rodziny i Polityki Społecznej programu „MALUCH+” 2022-2029 Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, oraz w ślad za pismem I Wicewojewody Małopolskiego z 23 stycznia 2023 roku informuję, iż szczegółowych informacji w zakresie zasad ubiegania się o środki oraz wsparcia przy składaniu wniosków udzielą Państwu pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Informuję o planowanych spotkaniach informacyjnych (operacyjnych) zorganizowanych w formule online:
 dla przedstawicieli samorządów 25 stycznia 2023 roku o godzinie 11.00
 dla przedstawicieli podmiotów sektora prywatnego i osób fizycznych 26 stycznia 2023
roku o godzinie 11.00
Link do spotkań zostanie przekazany po przesłaniu – danych kontaktowych osób zgłoszonych do uczestnictwa w spotkaniach:
 na skrzynkę azdebik@malopolska.uw.gov.pl – samorządy (dane przedstawiciela, dane
instytucji, email służbowy)
 na skrzynkę: kmaterna@malopolska.uw.gov.pl - podmioty sektora prywatnego i osoby
fizyczne (dane osoby, podmiotu, adres email)

Informacji można zasięgać również pod numerami telefonów:
12 392 19 82, 12 392 12 88, 12 392 15 76 – dla przedstawicieli samorządów
12 392 15 63, 12 392 14 48 – dla podmiotów sektora prywatnego i osób fizycznych.

Bieżące informacje publikowane są na stronie www Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce MALUCH+.

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny