Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia »

Ogłoszenie Wójta Gminy Gorlice - konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Wójt Gminy Gorlice ogłasza, że w dniach od 10 stycznia do 1 lutego 2023 roku odbędą się konsultacje z organizacjami pozarządowymi, w przedmiocie zaopiniowania projektu programu współpracy Gminy Gorlice z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2023 rok.
Konsultacje przeprowadzone będą zgodnie z zarządzeniem nr 3/2023 Wójta Gminy Gorlice, z dnia 10 stycznia 2023 roku.
Projekt programu oraz formularze ankiety konsultacyjnej i zgłoszenia kandydata do pracy w komisji konkursowej dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gorlice w zakładce konsultacje społeczne oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gorlice.
Wójt Gminy Gorlice zaprasza ponadto organizacje pozarządowe i inne podmioty do wskazania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej złożone oferty.
Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny