Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia »

Ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe na terenie gminy Gorlice

Zarządzenie Nr 123/2021 Wójta Gminy Gorlice z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego.

Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856) zarządzam, co następuje :

§ 1.
Ogłaszam z dniem 17 września 2021 r. od godziny 11.00 stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Gorlice.

§ 2.
Zarządzam:
1) niezwłoczne wprowadzenie w Urzędzie Gminy Gorlice całodobowego dyżuru telefonicznego;

2) bieżące monitorowanie sytuacji w sołectwach gminy Gorlice, za które odpowiedzialnym czynię:
- Panią Magdalenę Czech – Zastępcę Wójta,
- Pana Marcina Bulsiewicza – Kierownika  w Zespole ds. Dróg i Mostów Urzędu Gminy Gorlice

3) utrzymywanie bieżącego kontaktu z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej i jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy;

§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Pani Magdalenie Czech – Zastępcy Wójta Gminy Gorlice
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zastępca Wójta
(-) Magdalena Czech

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny