Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia »

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Kobylance

Wójt Gminy Gorlice ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gorlice, położonej w Kobylance


Na działkę:
1.    nr 1385 o pow. 0,3045 ha – położona w miejscowości Kobylanka, objęta KW NS1G/00003529/7. Cena wywoławcza nieruchomości 159.840,00 zł /netto/.
2.    Wadium wynosi: 15.984,00 zł.
3.    Nieruchomość znajduje się w miejscowości Kobylanka, jest obciążona służebnością przejazdu i przechodu. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 1385 oznaczona jest jako teren symbolami 1.4.RP i 1.4.Rp/p – tereny rolne. Na terenie utrzymuje się istniejące zainwestowanie. Nieruchomość ma kształt prostokąta, znajduje się w użytkach oznaczonych jako R IIIb, PsIII oraz Br-PsIII. Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 92,92 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 55,92 m2. Budynek murowany, parterowy z podpiwniczeniem i strychem gospodarczym. Wykonana zewnętrzna elewacja. Dach konstrukcji drewnianej z blachą płaską konserwowaną. Posiada 3 pokoje, kuchnię, łazienkę, spiżarkę, korytarz i ganek. Wewnątrz posadzka betonowa. W pokojach parkiet drewniany. Okna skrzyniowo-drewniane. Wewnątrz wykonane ogrzewanie gazowe. Budynek gospodarczy posiada pomieszczenie garażowe, oraz 2 pomieszczenia gospodarcze.  Pod działką przebiega trasa nieczynnego ropociągu ekspedycyjnego nA100-nz nieistniejącej już kopalni „Kobylanka”. Od rurociągu nieczynnego nie ustala się strefy ochronnej. Ponadto przez działkę przebiega również nieczynny gazociąg gD80 wyłączony z eksploatacji, który nie posiada strefy kontrolowanej.
4.    Przetarg I na w/w nieruchomość w dniu 16 kwietnia 2021 r. nie odbył się z powodu braku złożonych ofert.
5.    Wyznacza się  2 dni do dokonania oględzin nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż tj. w dniu 28 lipca 2021 r. od godz. 12.30 – 14.30 oraz  w dniu 10 sierpnia 2021 od godz. 10.00 – 12.00.
6.    W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne. Szczegóły  informacji
o przedmiocie i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Gorlice,
ul. 11 Listopada 2 pok. nr 6 osobiście lub telefonicznie  -  tel.  /18/ 534 62 38.
7.    Przetarg odbędzie się w dniu 20 sierpnia /piątek/ 2021 r. o godz. 13 –tej w Urzędzie Gminy Gorlice przy ul. 11 Listopada 2, sala nr 1 (parter).
8.     Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kasie Urzędu Gminy Gorlice lub na konto Urzędu Gminy 26 8795 0005 2001 0009 2249 0017. Termin wniesienia wadium zostaje ustalony na 16 sierpnia 2021 r. do godziny 14.00.  Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu  przetargu nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone  przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości,  a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy  wadium przepada na rzecz sprzedającego.
9.    Przed rozpoczęciem licytacji oferenci przekładają komisji przetargowej:
- dowód wpłacenia wadium,
- dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nabywanej nieruchomości, a zwłaszcza ze stanem zagospodarowania terenu, i nie zgłasza do nich zastrzeżeń (wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia – do pobrania w siedzibie Urzędu Gminy Gorlice lub ze strony internetowej Gminy Gorlice)

Wójt Gminy Gorlice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny, a informacja o odwołaniu przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości.

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Gorlice z siedzibą w Gorlicach, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice, adres e-mail: urzad@gmina.gorlice.pl, tel. 18 353 57 62. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować listownie na adres Urzędu Gminy Gorlice lub e-mail: iod@gmina.gorlice.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gorlice. Z pełną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych można zapoznać się na stronie
http://www.gmina.gorlice.pl/ogłoszenia oraz w siedzibie Urzędu Gminy Gorlice.


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny