Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia »

Zarządzenie Wójta w sprawie przyznania dotacji

Zarządzenie nr 59 / 2021
Wójta Gminy Gorlice
z dnia 18 maja 2021 roku

w sprawie przyznania dotacji na realizację w roku 2021 zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Na podstawie art.14 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.183 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do Uchwały z dnia 26 listopada 2020 r. Rady Gminy Gorlice Nr XXIII/187/20 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok zarządzam, co następuje:
§ 1
1.    Przyznaję dotację na ogólną kwotę 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) dla organizacji pozarządowych, realizujących w 2021 roku zadania publiczne z zakresu zdrowia publicznego, w ramach wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
2.    Wykaz podmiotów którym przyznano dotację o której mowa w ust.1:
       1)    W ramach zadania: „Wspieranie działalności środowisk abstynenckich w ramach reintegracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu”:
           a)    dotacja w kwocie 5 000 zł dla Stowarzyszenia Gorlicki Klub Abstynenta „Egida” na realizację zadania pn. Organizacja spotkania grupy reintegracyjnej dla osób z problemem alkoholowym, połączone z udzieleniem osobom uczestniczącym w nim, porad terapeutycznych.
  2)    W ramach zadania: „Zapewnienie dostępności do obiektów sportowych i zajęć polegających na aktywności fizycznej w ramach promowania kultury fizycznej”:
            a)    dotacja w kwocie 20 000 zł dla Szkolnego Związku Sportowego Gminy Gorlice na realizację zadania pn. Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Gorlice oraz amatorskiej ligi piłki siatkowej, w ramach zapewnienia dostępności do zajęć związanych z aktywnością fizyczną i promowaniem kultury fizycznej.
          b)    dotacja w kwocie 5 000 zł dla Uczniowskiego klubu Sportowego w Kobylance na realizację zadania pn. Barbórkowy mityng w skoku wzwyż o „Lampę naftową Ignacego Łukasiewicza”.
§ 2
Decyzja o przyznaniu dotacja została podjęta po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 19 / 2021 Wójta Gminy Gorlice z dnia 3 lutego 2021 roku do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w 2021 roku zadań publicznych, o których mowa w § 1.
§ 3
Warunkiem przekazania dotacji, o których mowa w § 1, jest zawarcie umów pomiędzy Gminą Gorlice a organizacjami pozarządowymi, którym przyznano dotację.
§ 4
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gorlice, na stronie internetowej Gminy Gorlice oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Gorlicach.  
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gorlice
/-/ Jan Przybylski


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny