Strona główna

Gmina Gorlice

Rozmaitości »

Absolutorium dla wójta

26 czerwca 2019 roku odbyła się VIII sesja Rady Gminy Gorlice. Wśród tematów obrad znalazła się debata nad przedstawionym raportem o stanie gminy, po którym podjęto uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Gorlice.

Następnie Rada Gminy Gorlice – po wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej i Regionalnej Izby Obrachunkowej - jednogłośnie udzieliła absolutorium wójtowi Gminy Gorlice Janowi Przybylskiemu z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Wójt Jan Przybylski podziękował za pracę przy realizacji budżetu za 2018 r. poprzedniemu wójtowi Ryszardowi Guzikowi oraz skarbnikowi Gminy Krystynie Bugno.


Budżet Gminy Gorlice na 2018 r. został uchwalony na sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2017 r. uchwałą budżetową Nr XXXI/365/17.
W ciągu roku budżet ulegał zmianom po stronie dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów na podstawie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy Gorlice w sprawie zmiany uchwały budżetowej (7 uchwał) i na podstawie zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie (31 zarządzenia).

Budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił:
- po stronie dochodów - 75.869.731 zł,
- po stronie wydatków - 81.501.181 zł,
- deficyt - 5.631.449 zł.

Ogółem dochody budżetu Gminy Gorlice wykonano na kwotę 75.572.507 zł, co stanowi 99,61 % w stosunku do założonego planu

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. stanowił kwotę 16.537.790 zł tj. 21,88 % wykonanych dochodów i jest wyższy o 3 521 640 zł od zadłużenia Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.


Radni dokonali także oceny realizacji Programu współpracy Gminy Gorlice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy.
Podjęli także m.in. uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gorlice.

Podczas sesji wójt wręczył akt powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Stróżówce Pani Wioletcie Podsadowskiej.Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny