Strona główna

Gmina Gorlice

Rozmaitości »

Absolutorium dla Wójta

W dniu 25 czerwca 2012 roku odbyła sią XV sesja Rady Gminy Gorlice. Najważniejszym punktem sesji było udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy.


Radni przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gorlice za 2011 rok, a po zapoznaniu się z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu, informacją o stanie mienia Gminy Gorlice, opiniami Komisji Budżetowej i Rewizyjnej, po wystąpieniu Skarbnika Gminy i Wójta Gminy, jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Gorlice za 2011 rok.


Rada przyjęła informacje o realizowanych przez GOPS programach i projektach, w tym finansowanych przez EFS na rzecz mieszkańców gminy i sprawozdanie z realizacji w 2011 roku Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe OKGG za 2011 r. oraz podjęli uchwały w sprawie m.in.: podziału gminy Gorlice na okręgi wyborcze, ustaleniu ich granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu; podziału gminy na obwody głosowania, ustaleniu ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych; powołania Zespołu Szkół w Kwiatonowicach oraz ustalenia planu sieci szkól podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Gorlice.

 

Podczas sesji wójt i radni złożyli podziękowania pani Janinie Świerz, inspektorowi prowadzącemu Biuro Obsługi Rady, która od lipca przechodzi na emeryturę. Podziękowania otrzymała również pani Zofia Szurek, wieloletnia przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich z Kobylanki, która w związku z wiekiem zrezygnowała z pełnienia tej funkcji.


 


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny