Strona główna

Gmina Gorlice

Rozmaitości »

Absolutorium dla wójta za wykonanie budżetu 2020

Absolutorium dla wójta za wykonanie budżetu 2020


23 czerwca 2021 roku odbyła się XXXI sesja Rady Gminy Gorlice. Wśród tematów obrad znalazła się debata nad przedstawionym raportem o stanie gminy, po którym podjęto uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Gorlice.

Następnie Rada Gminy Gorlice – po wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej i Regionalnej Izby Obrachunkowej - jednogłośnie udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Gorlice Janowi Przybylskiemu z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Wójt Jan Przybylski podziękował za współpracę przy realizacji budżetu za 2020 r. radnym, sołtysom oraz Skarbnikowi Gminy Krystynie Bugno i wszystkim kierownikom i pracownikom Urzędu i gminnych jednostek.

Budżet Gminy Gorlice na rok 2020 został uchwalony na sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2019 r. uchwałą budżetową Nr XIV/109/19.    

W ciągu roku budżet ulegał zmianom po stronie dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów na podstawie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy Gorlice i na podstawie zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie.

Budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił:
- po stronie dochodów:   91.798.505,41 zł,
- po stronie wydatków:   96.086.651,92 zł,
- deficyt:                             4.288.146,51 zł.


Stan zadłużenia Gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowił kwotę 19.460.453,92 zł tj. 20,87 % wykonanych dochodów.


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny