Strona główna

Gmina Gorlice

Organizacje »

Jubileusz Stowarzyszenia Ko­biet Wsi Kobylanka

W ostatnią sobotę karnawału 2007 roku mieszkańcy Kobylanki świętowali jubileusz 15-lecia działalności Zespołu Śpie­waków Ludowych oraz 10-lecia istnienia Stowarzyszenia Ko­biet Wsi Kobylanka. Przez te la­ta wspólnej pracy na rzecz wsi, spontanicznie zawiązała się w Kobylance grupa przyjaciół. W pracę Stowarzyszenia anga­żują się nie tylko zrzeszone w nim osoby, ale również członkowie ich rodzin - dzieci i wnuki.

Z myślą o przyszłych pokoleniach

Potrzeba wspólnego spędzania wolnego czasu, angażowania się w życie kulturalne wsi, gminy, powiatu, jak również pielęgnowania rodzimych tra­dycji zdecydowała, że przed dziesięcioma laty powstało Stowarzyszenie Kobiet Wsi Ko­bylanka. Elżbieta Markowicz, Eleonora Przybycień, Leokadia Markowicz, Halina Kowalska Stefania Skowronek, Leokadia Buś, Janina Klimowicz, Irena Szurek, Krystyna Szurek, Ro­mualda Bugno, Marta Guter, Maria Bulińska, Czesława Bo­ber, Zuzanna Szurek, Lidia Ka­lisz opracowały statut organizacji, a za główne cele przyjęły sobie wpływanie na poprawę warunków życia i pracy kobiet wiejskich, upowszechnianie postępu w gospodarstwach domowych, dbanie o estetykę w zagrodach wiejskich.

- Zawsze ważna była dla nas działalność kulturalna, zwią­zana z utrwaleniem i zachowa­niem dla przyszłych pokoleń bogactwa naszego folkloru, rę­kodzieła artystycznego oraz wszystkiego, co tworzy sztukę ludową regionu – mówi Eleonora Przybycień, przewodnicząca Stowarzyszenia Kobiet Wsi Kobylanka.

Mają bogaty dorobek

Mogli się o tym przekonać wszyscy uczestniczący w jubi­leuszu. Imponująco prezentowała się wystawa prac pań zrzeszonych w Stowarzysze­niu oraz liczba nagród, dyplo­mów, odznaczeń i wyróżnień przyznawanych Stowarzysze­niu i Zespołowi podczas kon­kursów.

Reprezentują wieś i gminę podczas uroczystości powiato­wych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Służą pomocą w pra­cach na rzecz miejscowego ko­ścioła. Co roku biorą udział w przeglądach grup kolędni­czych, konkursie palm wiel­kanocnych oraz wieńców żniwnych.

Mieszkańcy Kobylanki ce­nią sobie zabawy karnawało­we, spotkania seniorów i inne okolicznościowe spotkania or­ganizowane przez członkinie Stowarzyszenia.

Mężowie śpiewają

Choć Zespół Śpiewaków Lu­dowych liczy sobie więcej, bo już 15 lat, to obecnie jego dzia­łalność nierozłącznie wiąże się z pracą Stowarzyszenia. Zrzeszeni w nim panowie to mężowie członkiń Stowarzyszenia. Filary męskiej grupy: Eugeniusz Przybycień, Andrzej Gryga, Andrzej Skowronek, Zbigniew Buliński, Franciszek Bugno śpiewają tak, że aż dech w piersi zapiera, a ich repertuar to prawdziwa kopalnia ludowych przyśpiewek i obrzędów.

Tradycją stało się, że występują w Bukowinie Tatrzańskiej, w skansenie w Nowym Sączu, podczas wystawy rolniczej Agro Krak w Krakowie, na międzynarodowych przeglądach kapel i śpiewaków ludowych w Kazimierzu Dolnym. Zespół gościł także na „Cepeliadzie” i „Kolędowaniu pod Hejnałem” w Krakowie. Na swoim koncie mają również występy w Chorwacji.

Trzeba ich podziwiać

- Oni integrują środowisko, dbają o kulturę, folklor, przekazują cenne wartości, uczą szacunku do tradycji – mówili goście jubileuszu, gratulując dotychczasowych sukcesów i życząc wielu lat w dobrym zdrowiu.

Za współpracę i wysiłek wkładany w promowanie kultury ludowej, za pośrednictwem Aleksandra Kalisza, przewodniczącego Rady Gminy, dziękował wójt gminy Gorlice Ryszard Guzik.

Gratulacje i wyrazy uznania złożyli Franciszek Rzeszutek, dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Gorlice, Marek Bugno przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego, Jerzy Muzyka, dyrektor Kuźni Glinik, Bogusław Wacek, dyrektor miejscowej szkoły.

Dużą radość sprawiły Jubila­tom występy zespołów mło­dzieżowych działające w filiach Ośrodka Kultury Gminy Gorlice. Członkowie zespołu z Szymbar­ku, którego opiekunem jest Anna Radziak, zaprezentowali walca wiedeńskiego i paso dobie. Grupa młodzieżowa z Kobylanki, prowadzona przez Grażynę Jarkiewicz, zatańczyła układy dyskoteko­we. Swoje umiejętności zapre­zentowali młodsi i starsi tance­rze z Akademii Tańca Towarzy­skiego prowadzonej przez Krzysztofa Szurka. Przed liczną publicznością wy­stąpiła również wokalistka Barbara Ludwin, uczennica LO im. M. Kromera w Gorlicach.

- Choć większość z nas to emeryci czy renciści, nie mamy czasu się nudzić. Poza pracą jest też czas na odpoczynek i wspólną zabawę. Wiosną organizujemy ogniska i wycieczki dla naszych dzieci i wnuków, a latem wypady do gorących źródeł na Słowacji. Bo u nas jest jak w rodzinie - zgodnie mówią jubilaci z Kobylanki.

Źródło: „Gazeta Krakowska”, 20 lutego 2007, Agnieszka Nigbor


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny