Strona główna

Gmina Gorlice

Gospodarka odpadami »

Informacja nt. gospodarki odpadami w Gminie Gorlice w 2018 r.

Informacja nt. gospodarki odpadami w Gminie Gorlice w 2018 r.

Firmy odbierające odpady komunalne w  2018 r.

W wyniku przeprowadzonego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu  gminy Gorlice w  2018 r  wykonawcą  usług w tym zakresie została firma Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o. z siedzibą w Tylmanowej os. Rzeka 133. Przedsiębiorstwo  jest wykonawcą usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów  komunalnych oraz powstających w gospodarstwach domowych odpadów gromadzonych selektywnie.  
Nr tel. do siedziby firmy 18/262 50 95, nr tel. do koordynatora zbiórki na terenie Gorlic 18/353 97 93.    

Miejsce zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gorlice.
MBP Empol - Gorlice  ul. Przemysłowa7/ Chopina 33G 38-300 Gorlice  ,
MBP Empol – Tylmanowa – oś. Rzeka 419, Tylmanowa,
Empol Gorlice część mechaniczna, ul. Przemysłowa 7 – (RIPOK)
Kompostech  Spółka z o.o. ul. Wiklinowa 4 A , 33-300 Nowy Sącz (RIPOK)  

Osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
Rok 2018

OSIĄGNIĘTY POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA  - 0,00 %  
POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA NASTĘPUJĄCYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH: PAPIERU, METALI TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA -  36,30 %
POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH  - 100,00 %  

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.  

Mieszkańcy  mogą  bezpłatnie oddać tego rodzaju odpady w punkcie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który znajduje się na terenie firmy Eko-Neutral-Elektron przy ul. Chopina 33A (dojazd od ul. Bieckiej). Odpady odbierane są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00. Do punktu należy dostarczyć je własnym transportem.

Punkty skupu  surowców  wtórnych.   
PPUH Eko Par Wiklowski Robert, Klęczany 177, 38-333 Zagórzany, Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00, Soboty od 8.00 do 13.00 .  Do punktu surowce należy dostarczyć  własnym transportem.
Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny