Strona główna

Gmina Gorlice

Gospodarka odpadami »

Firmy odbierające odpady komunalne w 2021 r.

Firmy odbierające odpady komunalne w  2021 r.

W wyniku przeprowadzonego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu  gminy Gorlice w  2020 r  wykonawcą  usług w tym zakresie w 2021 r. została firma Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o. z siedzibą w Tylmanowej os. Rzeka 133. Przedsiębiorstwo  jest wykonawcą usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów  komunalnych oraz powstających w gospodarstwach domowych odpadów gromadzonych selektywnie.  
Nr tel. do siedziby firmy 18/262 50 95, nr tel. do koordynatora zbiórki na terenie Gminy Gorlice 18/353 97 93.    

Miejsce zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gorlice.
MBP Empol - Gorlice  ul. Przemysłowa7/ Chopina 33G 38-300 Gorlice,
MBP Empol – Tylmanowa – oś. Rzeka 419, Tylmanowa,
Empol Gorlice część mechaniczna, ul. Przemysłowa 7 – (RIPOK)
Kompostownia odpadów zielonych, ul. Kościuszki 304 , 34-123 Chocznia  (RIPOK)  
Kompostownia w Młynach z siedzibą Młyny 111a

Osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Rok 2021

OSIĄGNIĘTY POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA - 0,00 %  
POZIOM PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA I RECYKLINGU -  25,00 %
POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH  - 100,00 %  
POZIOM SKŁADOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH I ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH – 0 %

Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych do korzystania przez mieszkańców gminy Gorlice.

Dane prowadzącego PSZOK :   
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o. z siedzibą w Tylmanowej os. Rzeka 133.
Adres Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych :
38-300 Gorlice, ul. Przemysłowa 7  

Rodzaje odbieranych w nim odpadów :
•    przeterminowane leki (kod 20 01 32),
•    chemikalia, zużyte baterie i akumulatory i inne (kod 20 01 13*,  20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 27*, 20 01 29*, 20 01 33*),  
•    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kod 20 01 35*, 20 01 36),
•    meble i inne odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07),
•    zużyte opony (kod 16 01 03),  
•    odpady budowlane i rozbiórkowe  (kod 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07,  17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 07, 17 08 02, 20 03 99) stanowiące odpady komunalne,
•    odpady komunalne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19) ze. zm. tj:
•    odpady papieru w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury (kod 20 01 01, 15 01 01),
•    odpady ze szkła w tym odpady opakowaniowe ze szkła (kod 20 01 02, 15 01 07),
•    odpady metali w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych,    w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe (kody 20 01 39, 15 01 02, 15 01 05, 15 01 04, 20 01 40),
•    odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów  (kod 20 01 08),
•    farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice (kod: 20 01 28):
•    odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek ( kod 20 01 99),
•    odpadów tekstyliów i odzieży w gospodarstwie domowym ( 20 01 10, 20 01 11 ),


Odpady odbierane są od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 oraz w pierwszą i trzecią sobotę w godz. od 8.00 do 12.00.


Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.  


Mieszkańcy  mogą  bezpłatnie oddać tego rodzaju odpady w punkcie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który znajduje się na terenie firmy Eko-Neutral-Elektron przy ul. Chopina 33A (dojazd od ul. Bieckiej). Odpady odbierane są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00. Do punktu należy dostarczyć je własnym transportem.

Punkty skupu  surowców  wtórnych.
 
PPUH Eko Par Wiklowski Robert, Klęczany 177, 38-333 Zagórzany, Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00, Soboty od 8.00 do 13.00 .  Do punktu surowce należy dostarczyć  własnym transportem.

Adres Punktu zbierania odpadów folii powstających w gospodarstwach rolnych:

Firma FOLPAP z siedzibą przy ul. Chopina 33, 38-300 Gorlice. Do punktu należy dostarczyć je własnym transportem.

Adres  Punktu  zbierania odpadów – opon  powstających  w  gospodarstwach rolnych:
Firma Trans-Południe Sp. Z o.o. z siedzibą w Podgrodzie 8b, 39-200 Dębica.  Do punktu należy dostarczyć je własnym transportem.
Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny