Strona główna

Gmina Gorlice

Gospodarka odpadami »

OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE W 2022 ROKU - WZÓR DEKLARACJI

ZMIANA OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE OD 1 STYCZNIA 2022 R.

Informacja dla mieszkańców Gminy Gorlice

Wójt Gminy Gorlice zawiadamia, iż na mocy uchwały Nr XXXVI/295/21 Rady Gminy w Gorlicach z dnia 2 grudnia 2021 r. zmianie uległy wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.     

Od dnia 01 stycznia 2022 r. stawki opłat wynoszą:

DLA NIERUCHOMOŚCI NA, KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY:
•    28,00 zł za osobę miesięcznie – selektywna zbiórka odpadów;
•    56,00 zł za osobę miesięcznie – w przypadku niewypełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

DLA NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY:
•    24,50 zł za worek o pojemności 120 l
•  49,00 zł za worek o pojemności 120 l – w przypadku niewypełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

DLA NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY, LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE:
•    180,00 zł – za rok od domku letniskowego
•    360,00 zł – za rok od domku letniskowego – w przypadku niewypełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

Zwalnia się z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 7,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość;

UWAGA !!!
Od gospodarstw domowych, które skorzystają z ulgi z tytułu kompostowania odpadów, nie będzie odbierana frakcja bioodpadów w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadów komunalnych.

Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021r. poz. 888 ze zm.) fakt posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów podlega kontroli.

Utrata prawa do zwolnienia:
Wójt Gminy w drodze decyzji stwierdza utratę prawa do zwolnienia w przypadku gdy, właściciel nieruchomości, który złożył deklarację zawierającą oświadczenie o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu bioodpadów:
  1. nie posiada kompostownika przydomowego lub
  2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
  3. uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonania oględzin nieruchomości w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym.
Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w punktach 1-3.
Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Załączniki:
1.    Uchwała Nr XXXVI/295/21  Rady Gminy Gorlice z dnia 02 grudnia 2021r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania tej opłaty i ustalania stawki opłaty za pojemnik lub worek.
2.    DEKLARACJA 2022
lub tutaj
 

Zmiana opłaty podyktowana jest znacznym wzrostem kosztów utrzymania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – przede wszystkim kosztów odbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadów. Dodatkowo istotny wpływ na wzrost stawki ma wzrost ilości produkowanych odpadów w gospodarstwach domowych.
Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny