Strona główna

Gmina Gorlice

Gospodarka odpadami »

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

I N F O R M A C J A   

Informuję o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy w 2022 r.

Jednocześnie wyznaczam termin 65 dni od dnia zamieszczenia tej informacji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gorlice oraz stronie internetowej gminy, na możliwość:
1. odwołania przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;  
2. złożenia przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem. W w/w oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.  Oświadczenie nie może być odwołane przez okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.  

Wójt Gminy Gorlice


Gorlice, dnia 20.09.2021 r.


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny