Strona główna

Gmina Gorlice

Sołectwa »

Kobylanka

Położenie, powierzchnia, historia


Historia wsi Kobylanka sięga w odległe czasy. Sama nazwa Kobylanka pojawiła się około 1363 roku – jej założycielem była rodzina Pieniążków.


Historia wsi Kobylanka sięga w odległe czasy. Sama nazwa Kobylanka pojawiła się około 1363 roku – jej założycielem była rodzina Pieniążków. Miejscowość Kobylanka leży nad rzeką Ropą, na tzw. Pogórzu Karpackim, na terenach słynących ze złóż ropy i gazu.

Sołectwo Kobylanka składa się z tzw. przysiółków: Brzezina, Dębina, Grabówki, Jedle, Kopalnia, Krzyski, Libuskie, Osiny, Podrozbój, Rozbój, Skała, Skorupówki oraz Wieś i zajmuje łącznie obszar 957 ha.

Przez wieś przebiega droga powiatowa Zagórzany – Dominikowice.

Wieś pełni funkcję rolniczą, mieszkaniową i pielgrzymkową. Rolnictwo jest rozdrobnione, dominują małe gospodarstwa. Wysokotowarowych gospodarstw jest zaledwie kilka.

Na rozwój funkcji pielgrzymkowej ma wpływ Sanktuarium Pana Jezusa Kobylańskiego. Początek kultu Chrystusa Ukrzyżowanego w Kobylance związany jest z niezwykłymi zjawiskami, jakie miały miejsce w 1681 roku, a których źródłem był znajdujący się w kaplicy dworskiej Jego obraz. Wizerunek ten – wierną kopię watykańskiego obrazu Chrystusa na Krzyżu, otrzymał Jan Wielopolski, właściciel Kobylanki w darze od papieża Innocentego XI. Niezwykłe zjawiska rozsławiły obraz i spowodowały jego uroczyste przeniesienie do kościoła parafialnego. Ludzie modlący się przy obrazie doznawali licznych łask. Rozwijający się kult Pana Jezusa Kobylańskiego zwrócił uwagę Kurii Biskupiej w Krakowie. Po zapoznaniu się z dokumentami specjalnie powołanej komisji bp Szaniawski listem pasterskim z 1728 r. ogłosił obraz Pana Jezusa w Kobylance za słynącymi łaskami.

Obecny kościół w stylu późnego baroku – budowano w latach 1720-1750. Od 1930 opiekę nad Sanktuarium sprawuje Zgromadzenie Księży Misjonarzy Saletynów.

Rozwój przemysłowy miejscowości i gminy w XIX wieku związany był z odkryciem ropy naftowej zwanej olejem skalnym. Tu powstawały pierwsze szyby naftowe i destylarnie, będące zaczątkiem polskiego przemysłu naftowego. W 1852 r. w Kobylance książę Stanisław Jabłonowski rozpoczął destylację ropy naftowej i produkcję asfaltu. Sprzęt wydobywczy, kiwony i trójnogi, zobaczyć można na eksploatowanych jeszcze polach naftowych w Kobylance. Wydobycie ropy stopniowo zostaje likwidowane.

Pamiątkami, które pozostały po rodzinie Jabłonowskich są: kaplica dworska w stylu neogotyckim ufundowana przez Marię z hr. Wielopolskich oraz figury kamienne - św. Floriana, św. Nepomucena i św. Jana usytuowane przy rozstajach dróg. Na tablicach wyryte są herby „Stary Koń”. Kaplica pełni rolę elementu centralnego założonego obok niej cmentarza z I wojny światowej nr 99. Na południe od niej, w grupie dębów znajduje się cmentarz wojskowy z I wojny światowej nr 100.


Edukacja, sport

Na terenie Kobylanki funkcjonuje Szkoła Podstawowa. W tym samym budynku działa Samorządowe Przedszkole. W 2020 r. wybudowano nowoczesną halę sportową,
połączoną łącznikiem z istniejącym budynkiem szkolnym. W hali usytuowana jest arena sportowa o wymiarach 45 x 24 m i wysokości 13 m w najwyższym punkcie oraz widownia na ponad 240 miejsc siedzących.

 
Na terenie Kobylanki szkoła istniała już w XVI w. – świadectwem na to są zapisy sprawozdań wizytacji w dekanacie bieckim. Drewniany budynek mieścił się przy kościele, a pieczę nad nim sprawował proboszcz. W 1891 roku wybudowano nowy budynek szkolny – zniszczony podczas działań wojennych I i II wojny światowej. Nowa szkoła powstała w 1963 roku, dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności, która podjęła hasło budowy tysiąca szkół dla uczczenia tysiąclecia państwa polskiego. Budynek szkoły tysiąclatki na owe czasy był okazały, budził podziw wszystkich – posiadał zaplecze kuchenne, jedyną na tym terenie salę gimnastyczną. Szkoła posiada stołówkę i świetlicę środowiskową.

Na terenie przedszkola znajduje plac zabaw.

Z terenem szkoły graniczy boisko piłkarskie oraz niepełnowymiarowa bieżnia. Na obiekcie znajduje się budynek, w którym są 2 szatnie, pomieszczenie biurowe, pomieszczenie dla sędziów oraz sanitariaty. Działa Ludowy Klub Sportowy Kobylanka i Uczniowski Klub Sportowy.


Zgłoszone do konkursu Województwa Małopolskiego pn. „Małopolska Wieś 2019” sołectwo Kobylanka zajęło trzecie miejsce i otrzymało tytuł „Najpiękniejsza Małopolska Wieś 2019” oraz nagrodę finansową na rzecz sołectwa w wysokości 40 000 zł. Za otrzymaną dotację, została utworzona strefa rekreacji i aktywności fizycznej dla mieszkańców wsi. Powstał plac zabaw dla dzieci oraz zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej.


Na terenie wsi działa także od 1965 roku Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy. Początkowo placówka przeznaczona była dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Budynek, w którym się mieści oddany został do użytku w 1975 roku, obecnie jest po termomodernizacji, w bardzo dobrym stanie.

W skład Ośrodka wchodzą szkoły specjalne: podstawowa, gimnazjalna oraz szkoła przysposabiająca do pracy wraz z całodobowym internatem, a opieką objęte są dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz ze sprzężeniami: porażenie mózgowe, cechy autystyczne, epilepsja, zaburzenia psychiczne oraz dzieci awerbalne.

Ochrona zdrowia


Działa Zakład Opieki Zdrowotnej MEDICOR II Zespół Lekarzy Specjalistów i Rodzinnych. Usługi świadczy tu lekarz rodzinny oraz pediatra. Część mieszkańców korzysta z opieki zdrowotnej w Gorlicach.

Klub HDK działający przy OSP w Kobylance organizuje powszechne akcje poboru krwi „Krew Dar Serca”.

Przy Parafii działa „Caritas”.


Bezpieczeństwo publiczne

Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie sołectwa jest na poziomie dobrym. Na taką ocenę składa się fakt, że w kilkunastu ostatnich latach nie stwierdzono żadnych groźnych przestępstw takich jak: zabójstwa, gwałty, napady z użyciem niebezpiecznych narzędzi itp.

Na poczucie bezpieczeństwa wpływa fakt bliskiego sąsiedztwa z Gorlicami – gdzie działa Komenda Powiatowa Policji obejmująca Kobylankę swym zasięgiem, dzielnicowy pełni dyżury w biurze sołtysa.

Poza tym na terenie Kobylanki działa jednostka OSP, która ma w naszym społeczeństwie dalekie tradycje – w 2007 r. obchodzono 115 rocznicę powstania. Jednostka zrzesza 120 członków i wyposażona jest w nowoczesny samochód ratownictwa technicznego oraz samochody gaśnicze.

Jednostka ta uczestniczy nie tylko w pożarach i innych zdarzeniach na terenie wsi i na terenie całego powiatu. Strażacy zabezpieczają także wszelkie imprezy mające miejsce na terenie naszej wsi: festyny, mecze piłkarskie itd. W 1995 r. OSP Kobylanka włączona została w skład krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.

Kultura

Zadania w zakresie rozwoju kultury realizowane są między innymi poprzez organizacje i instytucje działające na terenie wsi takie jak: Ośrodek Kultury Gminy Gorlice – filia w Kobylance działający w WDK, Szkołę Podstawową, Przedszkole, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, Koło Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenie Przyjaciół Folkloru, Stowarzyszenie Kobiet Wsi Kobylanka, OSP, Radę Sołecką, Radę Parafialną, Bibliotekę Wiejską, Stowarzyszenie "PERSIINA".

Oferta kierowana do mieszkańców jest bardzo szeroka. Są to imprezy kierowane do wszystkich grup wiekowych i ludzi o różnych zainteresowaniach. Doroczne imprezy środowiskowe tj.: dzień seniora, bal sylwestrowy, spotkania opłatkowe, zabawy karnawałowe, dożynki i inne przyciągają wielu chętnych.

W Kobylance bardzo żywa jest tradycja.

We wsi działa zespół folklorystyczny „Polanie” kultywujący tradycje Pogórza: pieśni, tańce oraz obrzędy. Prowadzi współpracę i wymianę kulturalną z zespołami z innych gmin oraz z zespołem z Bułgarii. Prowadzona jest współpraca kulturalna z miejscowościami o nazwie Kobylanka.

Obyczaje ludowe naszego terenu szerzy także „Zespół Śpiewaków Ludowych” działający przy Stowarzyszeniu Kobiet Wsi Kobylanka.

Przedszkole realizuje autorski program regionalny.

O podtrzymywanie tradycji naszej miejscowości dba także Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gorlickiej – Koło Miłośników Ziemi Kobylańsko – Dominikowickiej.

Znany i prężnie działający jest chór parafialny, prowadzony przez organistę z sanktuarium.

Bogata tradycja Pogórza – podtrzymywana przez lokalne zespoły folklorystyczne, piękne i atrakcyjne tereny Beskidu Niskiego, trasy rowerowe i miejsca widokowe zachęcają turystów do przyjazdu.

Działają gospodarstwa agroturystyczne z tradycyjną kuchnią opartą na ekologicznej żywności.

Instytucje i organizacje

Sołtys

Andrzej Skowronek
Biuro sołtysa – budynek WDK
Kobylanka 207
tel. 18 353 15 13

Szkoła Podstawowa im.Ignacego Łukasiewicza
Kobylanka 413
38 - 303 Kobylanka
tel. 18 353 15 10
e-mail:
sp-kobylanka@gmina.gorlice.pl


Samorządowe Przedszkole
Kobylanka 413
tel./fax 18 353 16 86

e-mail:p-kobylanka@gmina.gorlice.plParafia pw. św. Jana Chrzciciela

Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego
Kobylanka 223
tel. 18 353 16 85
http://www.kobylanka.saletyni.pl/

Ośrodek Kultury Gminy Gorlice – filia w Kobylance
Biblioteka Wiejska
budynek WDK
Kobylanka 207
tel. 18 353 15 13

Ochotnicza Straż Pożarna
38 – 303 Kobylanka 207
tel. 697 051 522


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. M. Grzegorzewieckiej
38-303 Kobylanka 162
tel. 18 353 17 88

sosw_kobylanka@poczta.onet.plMEDICOR Sp. z o. o.
Zakład Opieki Zdrowotnej MEDICOR II
Zespół Lekarzy Specjalistów i Rodzinnych
38-303 Kobylanka 744
tel. 18 3531517
e-mail:  ewmed@interia.pl


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny