Strona główna

Gmina Gorlice

Inwestycje »

Zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku (tv)

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych w 2020 r. 

W 2020 roku w każdej miejscowości Gminy Gorlice prowadzone są zaplanowane zadania inwestycyjne lub projekty z zakresu ochrony środowiska, rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizacji dróg i budowy chodników, edukacji mieszkańców, kultury, turystyki i sportu.    

Hala sportowa w Kobylance

Zakończono budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kobylance. Hala połączona jest łącznikiem z istniejącym budynkiem szkolnym. Posiada arenę sportową o wymiarach 45 x 24 m i wysokości 13 m w najwyższym punkcie, widownię na 240 miejsc siedzących oraz pełne zaplecze techniczno – sanitarne.

Hala posiada nowoczesne rozwiązania w zakresie budownictwa, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Na dachu zamontowano panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne, które w pełni zaspokajają zapotrzebowanie na prąd i ciepłą wodę. Obiekt ma wbudowane czujniki ugięcia legarów i bezpośrednie połączenie alarmowe z Państwową Strażą Pożarną w Gorlicach. W części zaplecza technicznego zlokalizowana jest kotłownia gazowa zasilająca obiekt hali. Budynek w pełni dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zamontowano m.in. platformę schodową i odpowiednio przystosowano sanitariaty.

Wartość zadania wyniosła 9 880 561 zł, w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 3 495 800 zł.

Wyasfaltowano drogę dojazdową do hali. Trwa budowa nawierzchni parkingu oraz częściowa wymiana ogrodzenia.

Przebudowa budynku wiejskiego w Kwiatonowicach

W ramach przebudowy i rozbudowy budynku wiejskiego dobudowano klatkę schodową, garaż na potrzeby OSP, wymieniony został dach, stolarka okienna i drzwiowa oraz instalacje elektryczne, sanitarne, centralnego ogrzewania. Wykonana została również kotłownia i termomodernizacja budynku. Zagospodarowano otoczenie działki.

W ramach projektu w budynku znalazł się sprzęt do ćwiczeń ruchowych dla osób ze schorzeniami kręgosłupa - rower treningowy, stepper, orbitek, bieżnia elektryczna.

Koszt inwestycji wyniósł niespełna 2,5 mln złotych z czego kwotę 1 mln 163 tys. zł stanowiła dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Inwestycja realizowana była w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gorlice.


Kanalizacja sanitarna w Ropicy Polskiej – rejon Magdalena

Wybudowano kolejny odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w Ropicy Polskiej – rejon Magdalena. Zakres zadania obejmował budowę 4219 mb sieci kanalizacyjnej oraz jednej sieciowej pompowni ścieków.

Na realizację inwestycji gmina pozyskała pożyczkę preferencyjną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Wartość zadania wyniosła 1 mln zł.


Chodnik oraz zatoka przystankowa przy drodze wojewódzkiej w Dominikowicach

Wybudowano kolejny odcinek chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 993, przy współudziale środków Samorządu Województwa w ramach tzw. Inicjatyw Samorządowych. Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę 169 mb chodnika oraz zatoki przystankowej. Wartość zadania wyniosła 333 262 zł.


Wodociąg wiejski w Stróżówce (etap III)

Zakończono budowę III etapu sieci wodociągowej w Stróżówce. Zakres całkowity inwestycji obejmował budowę 8559 mb sieci wodociągowej oraz hydroforni. Realizacja inwestycji umożliwi przyłączenie 71 budynków. Wartość zadania wyniosła 1 582 000 zł. Na realizację zadania gmina pozyskała pożyczkę preferencyjną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
 

Budowa chodnika w Zagórzanach

Wybudowano dwa odcinki chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 979 o długości 423 mb oraz zatokę przystankową. Koszt inwestycji wyniósł 560 tys. zł. Zadanie w połowie finansowane było przez Samorząd Województwa w ramach tzw. Inicjatyw Samorządowych.

Montaż urządzeń Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Gorlice

Zadanie jest realizowane przez Klaster Energii „Biała-Ropa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Wybrany wykonawca przystąpił do realizacji zadania. Zadanie obejmuje wymianę starych kotłów niespełniających norm emisyjnych na kotły ekologiczne na biomasę, montaż pomp ciepła z zasobnikiem wody, instalacji solarnych do podgrzewania wody a także paneli fotowoltaicznych do produkcji prądu.  

Z osobami które zadeklarowały udział w projekcie kontaktują się pracownicy Wykonawcy, którzy już na miejscu sprawdząją warunki techniczne i możliwości zamontowania poszczególnych instalacji.   


Oświetlenie uliczne dróg gminnych w Ropicy Polskiej

Wybudowano w systemie zaprojektuj i wybuduj oświetlenie mostu na potoku Brzezna w kierunku Taborówki. Zamontowano dwa słupy wraz z oprawami. Wykonano także oświetlenie odcinka drogi gminnej 6/1 w rejonie Magdalena. Wartość zadań wyniosła prawie 30 tys. zł.


Oświetlenie uliczne w Szymbarku

Zlecono wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj dwóch odcinków oświetlenia ulicznego. Zakres pierwszego odcinka obejmuje montaż sześciu słupów wraz z oprawami wzdłuż drogi powiatowej Szymbark – Bielanka, natomiast zakres drugiego odcinka obejmuje wykonanie czterech słupów wraz z oprawami wzdłuż drogi powiatowej Szymbark – Bieśnik. Termin zakończenia obu odcinków przypada na dzień 30 listopada 2020 r. Wartość zadań wynosi 42 tys. zł.


Projekt i budowa sieci wodociągowej w Bielance


Opracowano projekt budowy sieci wodociągowej w Bielance. Zakres obejmuje budowę zbiornika retencyjnego ze stacją uzdatniania wody oraz połączenie zbiornika z ujęciami wody. Planowana wartość inwestycji to 2,24 mln zł. Na realizację zadania otrzymano ze środków unijnych dofinansowanie w kwocie 1 117 354 zł. Inwestycja będzie realizowana w latach 2020- 2022.


Studnia głębinowa w Bystrej

Woda z dodatkowej studni zasili sieć wodociągową i umożliwi przyłączenie do sieci kolejnych budynków. Gmina zleciła opracowanie badań hydrogeologicznych. Po otrzymaniu dokumentacji zostanie zlecone wykonanie odwiertu.


Projekt budowy cmentarza w Klęczanach

Gmina zakupiła projekt budowlany wykonawczy budowy cmentarza w Klęczanach. Dokonano przeniesienia decyzji zezwalającej na budowę cmentarza z Parafii na Gminę.


Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Ropicy Polskiej – rejon Blich Taborówka oraz projekt budowy kanalizacji – rejon Magdalena (granica miasta – kopalnia)

W trakcie opracowywania jest projekt budowlany wykonawczy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Ropicy Polskiej – rejon Blich Taborówka (zakres projektu obejmuje obszar ok. 30 ha) oraz projekt budowy kanalizacji – rejon Magdalena. Zakres obejmuje odprowadzenie ścieków z przysiółka Kopalnia w stronę ul. Blich.


Projekt budowy odcinka sieci wodociągowej w Szymbarku – rejon Labuty, Dół

Trwają prace przy opracowaniu projektu budowlanego wykonawczego budowy sieci wodociągowej. Zakres obejmuje przyłączenie posesji z przysiółków Labuty i Dół. Termin zakończenia przypada na dzień 30 listopada 2020 r.


Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Zagórzanach – rejon Stara Droga w kierunku Moszczenicy i Kwiatonowic oraz obręb drogi głównej Zagórzany – Kwiatonowice – etap VII

Trwają prace przy opracowaniu projektu budowlanego wykonawczego budowy kanalizacji sanitarnej. Zakres projektu obejmuje odcinek w rejonie starej drogi w kierunku Moszczenicy oraz obręb drogi głównej Zagórzany – Kwiatonowice. Termin zakończenia przypada na dzień 30 listopada 2020 r.


Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę w gminach członkowskich klastra energii Biała – Ropa

Zadanie jest realizowane przez Klaster Energii „Biała Ropa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Podpisano umowę o dofinansowanie wymiany 53 kotłów. Obecnie trwa wymiana kotłów u indywidualnych mieszkańców.


Budowa i modernizacja dróg gminnych
 • Przebudowa drogi koło Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielance
 • Przebudowa odcinka drogi nr 270507K ,,Przez Wieś’’ w Bielance na działce nr 295 wraz z przebudową nawierzchni parkingu koło cerkwi
 • Remont drogi rolniczej „Góra” w Bystrej
 • Przebudowa odcinka drogi gminnej ,,Koło Bystrowicz’’ w Bystrej
 • Remont drogi gminnej 270527K „Koło Piechoty” w Bystrej
 • Remont odcinka drogi gminnej nr 270538K „Dominikowice – Męcina” w Dominikowicach
 • Wykonanie nawierzchni bitumicznej na parkingu koło WDK w Dominikowicach
 • Remont nawierzchni drogi gminnej na działkach 199/12 i 208/17 w Dominikowicach
 • Remont drogi rolniczej Dominikowice-Sękowa w Dominikowicach
 • Remont nawierzchni odcinka drogi gminnej 270547K „Klęczany – Strzeszyn” w Klęczanach
 • Przebudowa odcinka drogi gminnej „Brzezina – boczna” w Kobylance
 • Przebudowa odcinka drogi gminnej na działkach 279/14, 281/4 w Kobylance
 • Przebudowa drogi gminnej do hali sportowej w Kobylance
 • Remont odcinka drogi gminnej nr 270566K Kwiatonowice-Bugaj w Kwiatonowicach
 • Przebudowa odcinka drogi gminnej „Kwiatonowice – Centrum II” na działce nr 427 w Kwiatonowicach
 • Remont drogi rolniczej „Do Boru” w Kwiatonowicach
 • Remont odcinka drogi gminnej „Kopalnia” w Ropicy Polskiej
 • Remont odcinka drogi gminnej na działce nr 434 w Ropicy Polskiej
 • Remont odcinka drogi gminnej „Wodociągi Góry” w Ropicy Polskiej
 • Remont odcinka drogi gminnej nr 14/3 i 14/2 w Ropicy Polskiej
 • Remont drogi gminnej „Kozica” w Stróżówce
 • Przebudowa drogi gminnej nr 270609K odcinek na działce nr 292/2, 293/3 i 318/3 w Szymbarku (koło Rosłońskiego)
 • Remont drogi nr 270623K ,,Bartnia Góra’’ w Szymbarku
 • Remont odcinka drogi gminnej 270594K ,,Do Strzelca’’ w Szymbarku
 • Przebudowa odcinka drogi gminnej ,,Koło Zgłobickiego’’ w Szymbarku
 • Przebudowa drogi koło cerkwi na działce nr 1918 w Szymbarku
 • Remont drogi na działce nr 737 ,,Miastko Dolne’’ w Szymbarku
 • Remont odcinka drogi gminnej 270626K ,,Nadjazie’’ w Szymbarku
 • Przebudowa drogi gminnej nr 270627K ,,Stary Gościniec’’ w Szymbarku
 • Przebudowa drogi koło WDK w Szymbarku
 • Przebudowa odcinka drogi granicznej 270647K ,,Zagórzany-Stróżówka’’ w Zagórzanach przebudowa zjazdu na drogę gminną ,,Koło Grybosia’’ w Stróżówce
 • Remont drogi rolniczej „Stawiska” w Zagórzanach
Łączna wartość wykonanych robót to 1 114 550 zł.
Łączna długość nowych nawierzchni bitumicznych wyniosła 4315 m oraz nawierzchni z tłucznia 500 m.

W trakcie przygotowania jest budowa mostu w Zagórzanach oraz remont drogi gminnej „Maślana Góra” w Szymbarku realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny