Strona główna

Gmina Gorlice

Inwestycje »

Podsumowanie pierwszego roku kadencji Wójta Gminy Gorlice - Jana Przybylskiego

Szanowni Mieszkańcy Gminy Gorlice,
Drodzy Samorządowcy z terenu powiatu gorlickiego!

- Mija rok od objęcie przeze mnie funkcji Wójta Gminy Gorlice. Rok intensywnej pracy, ciekawych wyzwań, budującej współpracy. To czas wypełniony rozmowami o problemach i planach na przyszłość, czas realizacji inwestycji w infrastrukturę, środowisko i człowieka - służących zaspokajaniu tych codziennych ale i wyższych potrzeb mieszkańców.   

Rok 2019 to czas finalizacji, kontynuacji i podejmowania  wielu inwestycji, takich jak np.:
 • Budowa hali sportowej w Kobylance – planowany termin zakończenia – czerwiec 2020
 • Modernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w Kwiatonowicach - planowany termin zakończenia – maj 2020
 • Modernizacja Budynku Wiejskiego w Stróżówce
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ropicy Polskiej
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Klęczanach o segment przedszkolny
 • Adaptacja budynku Wiejskiego w Bystrej na potrzeby Klubu Seniora
 • Montaż 3 platform przychodowych  dla osób niepełnosprawnych (Szkoła Podstawowa w Klęczanach Ropicy Polskiej, Budynek Wiejski w Kwiatonowicach)
 • Remont pomieszczeń OSP w Dominikowicach
 • Przebudowa przepustu drogowego w Ropicy Polskiej
 • Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Stróżówce i Dominikowicach
 • Budowa chodnika przy drodze krajowej Szymbark- Ropica Polska (wkład Gminy w postacie projektu)
 • Oddanie do użytku mostu na Łęgach w Szymbarku
 • Wykonanie II etapu dojazdu wraz z placem manewrowym przy Szkole Podstawowej w Zagórzanach
 • Remonty dróg gminnych  i  dróg gminnych tzw. Rolniczych
 • Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w Ropicy Polskiej
 • Budowa zbiornika żelbetowego na wodę pitną w Dominikowicach
 • Budowa 8,5 km sieci wodociągowej w Stróżówce
 • Budowa 18 km  sieci kanalizacji sanitarnej w Zagórzanach,     
Dodatkowo, zlecono wykonanie projektu mostu na rzece Ropa w Szymbarku (rejon Wólka), projektu kolejnego odcinka kanalizacji sanitarnej w Ropicy Polskiej i Zagórzanach oraz kolejnego odcinka sieci wodociągowej w Szymbarku. 
  
Łączna wartość prowadzonych inwestycji wyniosła ponad 25 mln PLN i możliwa była dzięki pozyskaniu wsparcia finansowego z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki, Województwa Małopolskiego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Nadleśnictwa Gorlice, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.        

Przy zaangażowaniu organizacji pozarządowych możliwa była także realizacja inwestycji służących naszym najmłodszym mieszkańcom – placów zabaw przy Szkole Podstawowej w Zagórzanach, Stróżówce,  a także tym nieco starszym - siłowni zewnętrznej w Kwiatonowicach. 
  
W miejscowości Kobylanka, ze środków nagrody w konkursie „Najpiękniejsza Małopolska Wieś 2019” zrealizowaliśmy plac zabaw połączony z siłownią zewnętrzną.     

Wsparcie dla naszych najmłodszych oraz ich rodzin realizowane jest także poprzez funkcjonowanie pięciu Placówek Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z  terenu gminy wiejskiej Gorlice „FENIKS”. Placówki te funkcjonują w 5 miejscowościach naszej gminy.     

Dbając o środowisko, przy współpracy ze Związkiem Gmin Ziemi Gorlickiej i udziale środków  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dokonano wymiany 23 kotłów grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych.    

Odpowiadając na potrzeby mieszkańców w zakresie publicznego transportu zbiorowego Gmina Gorlice podpisała Porozumienie z Miastem Gorlice na mocy którego na terenie naszej gminy Miejski Zakład Komunikacyjny  Sp. z o.o. realizuje przewozy nowoczesnymi, dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych autobusami, oferując jednocześnie szereg ulg w cenach biletów.

W roku 2019 gmina Gorlice kontynuuje także prace nad opracowaniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorlice – dokumentu stanowiącego podstawę do opracowania Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Prace nad Studium zakończone zostaną w 2020r.     

Gmina to przede wszystkim jej mieszkańcy – dlatego oprócz rozbudowy infrastruktury w Gminie Gorlice realizowany jest szereg zadań mających na celu wsparcie osób potrzebujących, zagrożonych wykluczeniem społecznym (poprzez wsparcie kierowane przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej)  jak i zadań mających na celu integrację międzypokoleniową czy wzmacnianie więzi dla zachowania naszej lokalnej tożsamości poprzez liczne wydarzenia kulturalne organizowane przez Ośrodek Kultury Gminy Gorlice.     

Placówki oświatowe na terenie gminy poza realizacją podstawowych obowiązków, potwierdzoną wysokimi wynikami osiągnięć uczniów, podejmują liczne działania zachęcające młodzież do nowych, ciekawych form odkrywania świata, przyczyniają się do integracji i aktywizacji lokalnej społeczności.

W roku kolejnym Gmina nadal realizowała będzie inwestycje w obiekty sportowe, turystyczno- rekreacyjne, sieci wodociągowe i kanalizacyjne, drogi, mosty czy chodniki i oświetlenie. Zadania realizowane przez Gminę będą dotyczyły także poprawy jakości powietrza – poprzez kolejną edycję projektu związanego z montażem urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę czy montaż urządzeń Odnawialnych Źródeł Energii. 
  
W planach znajdują się liczne, ciekawe wydarzenia o charakterze sportowym i kulturalnym a Gmina nie pozostanie także obojętna na losy osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.     

Szanowni Mieszkańcy, kończąc pierwszy rok kadencji, serdecznie dziękuję za aktywne włączanie się w zadania realizowane przez Gminę, za wszelkie uwagi, podpowiedzi, dialog i wspólne poszukiwanie rozwiązań najkorzystniejszych dla nas wszystkich.

Słowa podziękowania kieruję także do Radnych Rady Gminy Gorlice, Sołtysów oraz kolegów samorządowców na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Dziękuję za realizowane wspólnie projekty, rozmowy i plany na przyszłość, a przede wszystkim za otwartość na współpracę i zaangażowanie w realizację wspólnego celu jakim jest zrównoważony rozwój naszego regionu.

Dziękuję także pracownikom Urzędu Gminy i jednostek podległych – to dzięki Waszej pracy możliwe jest wypełnianie misji samorządu gminnego, realizacja kolejnych inwestycji i projektów.

Jan Przybylski
Wójt Gminy GorliceMapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny