Strona główna

Gmina Gorlice

Inwestycje »

Inwestycje kadencja 2014 - 2018

Gmina Gorlice inwestuje – dla dobra mieszkańców

Gmina Gorlice w kadencji 2014-2018 stale inwestuje i rozwija się. W każdej miejscowości realizowane są zadania mające na uwadze poprawę warunków życia mieszkańców.

W ciągu trzech lat zrealizowano inwestycje na kwotę prawie 35 mln zł, pozyskując na ten cel środki zewnętrzne.
 
Wybudowano 50 km sieci kanalizacyjnej, 56 km wodociągowej, 18 km nowych nawierzchni asfaltowych dróg gminnych, 3 km chodników.


Najważniejsze wykonane i realizowane projekty i zadania:

Kanalizacja sanitarna w Bystrej i Ropicy Polskiej. Na terenie wsi Bystra wybudowano 8,5 km sieci kanalizacji sanitarnej, 2 sieciowe przepompownie ścieków i 8 przydomowych przepompowni ścieków. W Ropicy Polskiej wybudowano 2,7 km sieci kanalizacyjnej i jedną przydomową przepompownię ścieków. Przyłączono 59 budynków. Wartość zadania wyniosła 1,9 mln zł.

Wodociąg w Szymbarku, w przysiółku – Miastko – rejon pod Kamionką. Wybudowano 3,4 km sieci wodociągowej do której przyłączono 40 gospodarstw domowych. Wartość zadania wyniosła 860 tys. zł.

Wodociąg w Stróżówce. Przedmiotem inwestycji jest budowa i montaż hydroforni, zbiornika retencyjnego i prawie 7 km sieci wodociągowej. Zostaną do niej przyłączone 82 gospodarstwa domowe, zamieszkałe przez 324 osoby. Całkowita wartość zadania wynosi 1,95 mln zł. Inwestycja zostanie wykonana do końca 2017 roku.

Wodociąg w Klęczanach. Inwestycja realizowana w latach 2017 – 2018. We wsi zostanie wybudowanych prawie 16 km sieci wodociągowej, do której zostanie przyłączonych 150 gospodarstw domowych, zamieszkałych przez ponad 600 osób. Wartość zadania wynosi 2,07 mln  zł.

Kanalizacja sanitarna w centrum Bystrej. Do maja 2018 r. zostanie wybudowanych prawie 6 km sieci kanalizacyjnej, do której zostanie przyłączonych 38 gospodarstw domowych oraz Szkoła Podstawowa, Technikum Rolnicze, Dwór Groblewskich i Dom Ludowy w Bystrej. Wartość zadania wynosi 1,98 mln zł, a dotacja z PROW 929 tys. zł.

Kanalizacja sanitarna w Zagórzanach. Trwa postępowanie przetargowe na budowę sieci kanalizacji sanitarnej – rejon Stawiska-Garbacz. Powstanie sieć o długości 18 km, do której zostanie przyłączonych 103 budynki.

Kanalizacja sanitarna w Ropicy Polskiej – rejon Blich oraz w Kobylance – etap VI część II. W Kobylance wybudowano 7162 mb sieci kanalizacyjnej, przyłączono 42 budynki, w sołectwie Ropica Polska 1810 mb sieci, przyłączono 15 budynków. Wartość zadania wyniosła 918 tys. zł.

Kanalizacja w Szymbarku. Wybudowano kolejny etap kanalizacji sanitarnej w Szymbarku, obejmujący przysiółki: Blich, Łęgi, Wólka. Powstało 12 km sieci, do której zostało przyłączonych 110 budynków. Wartość zadania wyniosła 1,76 mln zł.

Wodociąg w Bystrej, Szymbarku i Stróżówce. W Szymbarku - Zamoście, Dół, wybudowano sieć wodociągową o długości 2,6 km, do której przyłączono 28 gospodarstw. W Bystrej wybudowano sieć o długości 5,4 km – przyłączono 33 gospodarstwa. W Stróżówce 643 mb sieci - przyłączono 4 gospodarstwa. Łączna wartość robót wyniosła 900 tys. zł.

Wodociąg w Ropicy Polskiej. Wybudowano 17 km sieci wodociągowej w Ropicy Polskiej rejon Centrum, Śliwówka i Góry, do której zostało przyłączonych 176 budynków. Wartość inwestycji wyniosła 2,25 mln zł.

Kanalizacja sanitarna w Kobylance – etap VI część I oraz w Stróżówce – etap VII.  W Stróżówce wybudowano 2612 mb sieci kanalizacyjnej, przyłączono 28 budynków, w Kobylance 4061 mb sieci, przyłączono 24 budynki. Wartość zadania wyniosła 710 tys. zł.

Wodociąg  w Dominikowicach, Kobylance i Szymbarku. W Szymbarku – Nowa Wieś, wybudowano sieć wodociągową o długości 1709 mb, do której przyłączono 30 gospodarstw, w Kobylance po wybudowaniu sieci o długości 1153 mb przyłączyło się 8 gospodarstw, natomiast w Dominikowicach po wykonaniu sieci wodociągowej o długości 501 mb, przyłączono 3 gospodarstwa. Wartość zadania wyniosła 564 tys. zł.

Wodociąg do Kasztelu w Szymbarku. Wybudowano stację pomp i 1071 mb sieci wodociągowej od Wiejskiego Domu Kultury do Kasztelu, skansenu i szkoły w Szymbarku. Całkowita wartość zadania wyniosła 428 tys. zł.


Zadania z zakresu infrastruktury drogowej

Dbając o poprawę bezpieczeństwa pieszych i zmotoryzowanych w gminie Gorlice, remontowane są drogi gminne, budowane chodniki i oświetlenie przy drogach, na których jest znaczny ruch pojazdów.
Na remonty dróg gminnych i rolniczych - praktycznie w każdej miejscowości - Gmina Gorlice pozyskała 2,2 mln zł dofinansowania.


Przebudowa dróg gminnych w Dominikowicach. Zakres inwestycji obejmował rozbudowę drogi gminnej k/Ochronki w Dominikowicach na odcinku 220 m, budowę 2 zatok przystankowych i chodnika o dł. 211 m. Projekt obejmował też przebudowę drogi gminnej Dominikowice - Męcina o dł. 770 m. Wartość zadania wyniosła 1,18 mln zł.

Remont drogi gminnej od figury św. Floriana w Kobylance do skrzyżowania z drogą wojewódzką w Dominikowicach. Wyremontowano drogę na odcinku 800 m w Dominikowicach oraz 900 m w Kobylance. Koszt zadania wyniósł 724 tys. zł. Gmina otrzymała dofinansowanie do połowy inwestycji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.

Oświetlenie uliczne w Kobylance. Wybudowano dwa odcinki oświetlenia ulicznego. Pierwszy od granicy miasta do żelaznego Krzyża o długości 1,1 km. Drugi przy drodze gminnej położonej między drogą Przez wieś a Rozbojem  - o długości 400 m. Wartość inwestycji wyniosła 171 tys. zł.

Oświetlenie i chodnik w Szymbarku. Wybudowano oświetlenie na niebezpiecznych odcinkach drogi krajowej w Szymbarku, od Zespołu Szkół w kierunku Łęgów oraz koło kapliczki przy drodze na Bielankę. Wartość zadań wyniosła 220 tys. zł. Wybudowano chodnik wzdłuż drogi krajowej 28, od Ropicy Polskiej do skrzyżowania na Bielankę.

Chodnik w Zagórzanach. Wybudowano odcinek chodnika przy drodze wojewódzkiej od strony Moszczenicy. Trwa budowa kolejnego etapu chodnika od strony miasta Gorlice, koło pałacu Skrzyńskich. Łącznie wybudowano prawie 900 m chodnika. Koszt inwestycji wyniósł 663 tys. zł.

Chodnik w Dominikowicach. W ciągu drogi wojewódzkiej nr 993 w ramach pierwszego etapu zadania wybudowano chodnik o długości 190 m i zatokę autobusową. Wartość inwestycji wyniosła 236 tys. zł. Kolejny etap tej inwestycji zostanie zrealizowany w 2018 roku.


Projekty społeczne, kulturalne i ekologiczne


Utworzenie centrum kulturalnego poprzez rozbudowę Wiejskiego Domu Kultury w Dominikowicach. Projekt obejmuje rozbudowę budynku polegającą na dobudowie dwóch sal wielofunkcyjnych, jednej na poziomie parteru, drugiej na poziomie piętra wraz zapleczem, przebudowie stropodachu na wielospadowy, dociepleniu elewacji zewnętrznych wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Wyremontowane zostaną także instalacje: wodna, kanalizacyjna, elektryczna i centralne ogrzewanie. Budynek zyska także nowe wyposażenie. Całkowita wartość projektu to 2,83 mln zł. Dotacja unijna wynosi 1,15 mln zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2017 – 2018.

Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej poprzez wykorzystanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe i na paliwa stałe. W ramach projektu zostaną zmodernizowane źródła ciepła wykorzystywane przez indywidualnych odbiorców. Stare kotły grzewcze zostaną zastąpione nowymi źródłami ciepła spalającymi paliwo gazowe oraz nowoczesnymi piecami, które będą charakteryzować się odpowiednim poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń. Zadanie jest realizowane przez Związek Gmin Ziemi Gorlickiej.

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. W ramach projektu w 2018 r. nastąpi wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką oraz przebudowa kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Wiejskim Domu Kultury w Stróżówce. Zadanie jest realizowane przez Związek Gmin Ziemi Gorlickiej.

Adaptacja budynku Domu Pracy Twórczej w Bielance na siedzibę Warsztatów Terapii Zajęciowej. Uczestnicy są dowożeni na warsztaty, podczas których instruktorzy prowadzą zajęcia w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej, intelektualnej i fizycznej.


Projekty opracowane i przygotowane do aplikowania o środki zewnętrzne:

-    Projekt budowlany oświetlenia ulicznego w centrum wsi Bystra
-    Projekt budowlany hali widowiskowo - sportowej w Kobylance
-    Przebudowa i rozbudowa budynku wiejskiego w Kwiatonowicach
-    Projekt budowlany rozbudowy budynku szkoły w Ropicy Polskiej oraz przedszkola w Klęczanach
-    Projekt przebudowy infrastruktury drogowej na terenie szkoły w Zagórzanach wraz z budową parkingu i placu zabaw
-    Projekt boiska sportowo-rekreacyjnego wraz z placem zabaw i siłownią polową w Bystrej
-    Projekt budowlany  wodociągu wiejskiego i kanalizacji sanitarnej w Bielance
-    Budowa chodnika przy drodze powiatowej w centrum wsi Bystra
-    Projekt budowlany  wodociągu we wsi Stróżówka – Podlesie
-    Projekt kanalizacji w Ropicy Polskiej – Magdalena.
-    Projekt chodnika przy drodze wojewódzkiej w Stróżówce.
-    Projekt chodnika od Ośrodka Zdrowia do granicy z Ropicą Polską we wsi Szymbark.


Ochotnicze Straże Pożarne

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w latach 2015-2017 przeznaczono ponad 3 mln zł.

W ramach projektu „Wsparcie służb ratowniczych” zakupiono sprzęt pożarniczy: drabinę ratowniczą, pilarkę, pompę zanurzeniową elektryczną 50 ASH, aparat powietrzny Drager.
Dla OSP w Dominikowicach przekazano łódź płaskodenną, aluminiową wraz z wyposażeniem, zakupiono za kwotę prawie 800 tys. średni samochód ratowniczo – gaśniczy MAN, z napędem 4x4, z funkcją do ograniczania stref skażenia. Podobny samochód zostanie zakupiony do końca 2017 r. dla OSP w Szymbarku.

W ramach konkursu Bezpieczna Małopolska 2016 przekazano sprzęt zapewniający gotowość bojową jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych działającym w gminie.


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny