Strona główna

Gmina Gorlice

Inwestycje »

Gmina Gorlice – skuteczna i przyjazna mieszkańcom - podsumowanie kadencji 2010-2014 (tv)

Gmina Gorlice – skuteczna i przyjazna mieszkańcom
podsumowanie kadencji 2010-2014


INWESTYCJE - FILM W GORLICKIEJ TELEWIZJI INTERNETOWEJ


Gmina Gorlice w latach 2011-2014 ciągle się rozwijała. Stała się bardziej nowoczesna, piękniejsza. Inwestowała w edukację, ochronę środowiska, drogi, sport, kulturę – mając na uwadze dobro wszystkich mieszkańców.

Gmina Gorlice to gmina skuteczna w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację inwestycji oraz projekty związane z edukacją i rozwojem mieszkańców. Składała wnioski na różnorodne zadania do wszystkich dostępnych Programów UE. W tym okresie wszystkie złożone wnioski zostały wysoko ocenione i uzyskały dofinansowanie.

Gmina Gorlice zajęła bardzo dobre ósme miejsce w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2014 w kategorii gmina wiejska. Uplasowała się najwyżej ze wszystkich gmin województwa małopolskiego i powiatu gorlickiego.

W każdej miejscowości realizowane były zadania służące poprawie warunków życia mieszkańców. Rozbudowywana była sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Poprawiło się bezpieczeństwo w ruchu pieszym i samochodowym poprzez modernizację dróg i budowę chodników. Prowadzono także projekty z zakresu sportu, kultury, turystyki i rekreacji.


W ciągu kadencji zrealizowano inwestycje na kwotę ponad 50 mln zł, pozyskując na ten cel środki zewnętrzne, głównie z Unii Europejskiej. Średnio corocznie ponad 25 % budżetu wydawano na rozwój i inwestycje.

W tym okresie prawie 7 mln zł przeznaczono na drogi. Środki wykorzystywane były na budowę i remonty dróg gminnych, na których położono ponad 20 km nawierzchni asfaltowej oraz na dofinansowanie budowy chodników i przebudowy dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie Gminy.

Szczególny nacisk położono na edukację i pomoc społeczną. Wybudowano dwie sale gimnastyczne, przeprowadzono remonty we wszystkich szkołach i przedszkolach. Jednostki te realizowały różne projekty, pozyskując dofinansowanie z UE, m.in.: Partnerski Projekt Wymiany Szkół w ramach programu Comenius.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wspierał osoby potrzebujące, prowadził kursy szkolenia zawodowego, akcje dożywiania dzieci, program Karta Dużej Rodziny oraz wypłacał stypendia.

Na terenie Gminy prężnie rozwijała się działalność kulturalna i sportowa. Prowadzone były zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, organizowane zawody sportowe i imprezy kulturalne m.in.: Kampania Profilaktyczna „Wyjść naprzeciw”, Gorlicka Amatorska Liga Piłki Siatkowej, Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Gimnazjalnej, Panorama Kultur w Szymbarku. Gmina wspierała działalność wielu organizacji sportowych, kulturalnych i społecznych.

Opracowano także nową Strategię Rozwoju Gminy Gorlice na lata 2013 - 2020. W strategii określono najważniejsze, akceptowane przez społeczeństwo lokalne kierunki rozwoju Gminy.

Gmina zdobyła szereg nagród i wyróżnień. Za działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego otrzymała EUROPEJSKĄ NAGRODĘ EKOLOGICZNĄ, wyróżnienie w kategorii eko-gmina wiejska w konkursie „Eko-liderzy 20-lecia”, a także wyróżnienie i tytuł Sportowej Gminy 2013, tytuł "Przyjazny urząd" w rankingu przejrzystości gmin województwa małopolskiego.

Najważniejsze zadania i projekty zrealizowane w mijającej kadencji:

- wodociąg w Kobylance (29 km), Dominikowicach, Szymbarku (2 km), Ropicy Polskiej (7,2 km), Stróżówce (2 km)

- kanalizacja w Dominikowicach (50 km), Szymbarku (19 km), Ropicy Polskiej (1,5), Kwiatonowicach (11,5 km), Kobylance (11 km), Stróżówce (11,1 km), Zagórzanach (10 km)

- sale gimnastyczne wraz z zapleczem w Bystrej i Stróżówce

- wielofunkcyjne boisko sportowe przy ZS w Dominikowicach

- odbudowa po powodzi 2 mostów w Kobylance

- chodniki w Dominikowicach, Szymbarku, Kobylance, Zagórzanach (1,5 km)

- parkingi w Klęczanach, Kwiatonowicach, Szymbarku, Zagórzanach

- oświetlenie w Ropicy Polskiej

- oznakowanie przysiółków i osiedli w miejscowościach Gminy Gorlice

- samochody bojowe dla OSP w Klęczanach, Kobylance, Szymbarku, Zagórzanach na łączną kwotę 647 tys. zł

- modernizacja budynków gminnych: remont budynku wiejskiego w Ropicy Polskiej, termomodernizacja budynku remizy OSP w Dominikowicach, termomodernizacja i remont budynku wiejskiego i remizy OSP w Kobylance, termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Szymbarku, rozbudowa budynku wiejskiego w Szymbarku, termomodernizacja remizy OSP oraz ośrodka zdrowia i przedszkola w Zagórzanach

- 7 „małych projektów” w ramach osi LEADER: punkt widokowy w Kwiatonowicach, siłownia w Szymbarku, strona internetowa i film o gminie, publikacje promocyjne Gminy Gorlice, Kampania Profilaktyczna "Wyjść naprzeciw", plac rekreacyjno–wypoczynkowy w Szymbarku, zewnętrzna siłownia integracyjna w Zagórzanach

- ścieżki rowerowo – spacerowe w ramach projektu „Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego – małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej – etap I” z Gorlic przez Ropicę Polską do Szymbarku pod Kasztel, wzdłuż rzeki Ropy

- projekt innowacyjny dla młodzieży – „Model pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz współczesnych technik informatycznych”

- projekt zwiększający aktywność społeczną i zawodową mieszkańców „Szansa pracy – nadzieją na lepsze jutro”

- zestawy komputerowe wraz z bezpłatnym dostępem do Internetu w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Gorlice”

- „Przedszkole na 6!” „Przedszkole jest super” „Przedszkole jest OK!" oraz „Wymarzone przedszkole” to nazwy projektów, które objęły dzieci uczęszczające do przedszkoli Gminy Gorlice

- kontenery do segregacji śmieci

- budowa i remonty dróg gminnych

- remonty szkół i przedszkoli oraz modernizacja dojazdów i otoczenia na łączną kwotę 755 tys. zł


Pozostałe inwestycje oraz przygotowywane projekty:

• W Klęczanach wykonano projekt oświetlenia ulicznego – od skrzyżowania z drogą krajową w kierunku Strzeszyna i przez wieś. Budowa rozpocznie się w tym roku.

• Opracowywany jest projekt dalszej części chodnika przy drodze wojewódzkiej w Dominikowicach – od skrzyżowania na Kobylankę do granicy z Krygiem.

• Zlecono zaprojektowanie wodociągu w Klęczanach, który zasilany będzie wodą z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Gorlicach.

• W Bielance wywiercono 2 studnie o głębokości 80 i 60 m i wydajności 8 m3/h. Zabezpieczy to w pełni potrzeby mieszkańców i firm na terenie Bielanki. Przygotowywana jest dokumentacja techniczna wodociągu z ujęciem wody i stacją uzdatniania oraz projekt kanalizacji.

• W Stróżówce wywiercono dodatkową studnię zasilającą dla ujęcia wody w Ropicy Polskiej o wydajności 4,5 m3/h. Umożliwi to przyłączenie do istniejącej sieci wodociągowej ok. 35 budynków w Bystrej (przysiółek Pasternik).

• Opracowywany jest projekt mostu w ciągu drogi gminnej Szymbark – Łęgi.

• Projektowany jest chodnik przy drodze krajowej w Szymbarku od skrętu na Bielankę do granicy z Ropicą Polską.

• W Szymbarku projektowana jest kanalizacja (Łęgi) oraz wodociąg (Zamoście, Nowa Wieś).

• Wykonywany jest projekt budowlany (czyszczący) kanalizacji sanitarnej w Kobylance.

• Wykonano projekt parkingu przy WDK w Bystrej.

• Projektowana jest kanalizacja sanitarna w Ropicy Polskiej – Blich oraz wodociąg -rejon Góry.

• Przygotowywany jest przetarg na rozbudowę kanalizacji w Stróżówce i Kobylance.
Wykaz środków finansowych, które wydano na najważniejsze zadania i inwestycje w Gminie Gorlice w latach 2011-2014


 

2011

2012

2013

2014   

(plan budżetowy)

Razem


 

Razem (w zł)

18 356 092

6 366 669

10 259 663

15 270 874

50 253 298

Środki UE (MRPO, PROW, POKL)

 

6 472 206

 

1 487 943

 

4 733 620

 

2 820 055

 

15 513 824

Środki własne wraz z współfi -nansowaniem krajowym (WFOŚiGW, ZDW, MEN, MSiT, MAiC)

 

11 883 886

 

4 878 726

 

5 526 043

 

12 450 819

 

34 739 474