Strona główna

Gmina Gorlice

Inwestycje »

Inwestycje w Gminie Gorlice w 2013 roku

INWESTYCJE 2013 - FILM W GORLICKIEJ TELEWIZJI INTERNETOWEJ

Rok 2013 jest czasem realizacji kolejnych inwestycji w Gminie Gorlice. Rozbudowywana jest sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Poprawia się bezpieczeństwo w ruchu pieszym i samochodowym poprzez modernizację dróg i budowę chodników. Prowadzone są także projekty z zakresu edukacji mieszkańców, kultury, turystyki i rekreacji.

W budżecie gminy Gorlice na 2013 rok zaplanowano ponad 12 mln zł na realizację inwestycji służących rozwojowi gminy i lepszemu życiu mieszkańców.


Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa pieszych i zmotoryzowanych w gminie Gorlice, budowane są chodniki przy drogach, na których jest znaczny ruch pojazdów.


W chwili obecnej trwają prace przy budowie chodnika przy drodze krajowej w centrum Szymbarku. Chodnik jest budowany od szkoły do zakrętu za budynkiem WDK w stronę Ropicy Polskiej. Gmina Gorlice wystąpiła o środki finansowe na realizację tego zadania do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a ta podjęła się realizacji i finansowania inwestycji.
Wybudowano też nowe, stylizowane przystanki z drewna, które dobrze wpisują się w krajobraz miejscowości.

 

Gmina zleciła opracowanie projektu budowy chodnika przy drodze krajowej w Szymbarku - od drogi na Bielankę do granicy z Ropicą Polską.

Rozpoczęły się prace także przy budowie chodnika w Zagórzanach. Jeden odcinek o długości ok. 1 km powstanie od mostu przy stadionie w stronę Moszczenicy, drugi o dł. ponad 0,5 km od kościoła w stronę Gorlic. Inwestycja ta o wartości 3 mln 850 tysięcy zł jest realizowana w trybie Inicjatyw Samorządowych przy współfinansowaniu Województwa Małopolskiego. 

Odbudowano po powodzi most na potoku „Osińskim” w ciągu drogi gminnej "Rozbój" w Kobylance. Wartość zadania wyniosła 304 tys. zł. Na inwestycję pozyskano środki z budżetu państwa. 

Rozpocznie się budowa chodnika w Dominikowicach, od drogi wojewódzkiej do przedszkola i budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Dominikowicach. Wartość kosztorysowa zadań, które będą realizowane w ramach PROW „Odnowa i rozwój wsi” wynosi ponad 1milion zł. Otrzymano dofinanowanie z Województwa Małopolskiego.


Gmina pozyskała środki powodziowe w kwocie ponad 1 miliona zł na remonty dróg gminnych, m.in. w Szymbarku, Dominikowicach, Klęczanach, Zagórzanach oraz dróg rolniczych.(Dominikowice, Kobylanka, Szymbark, Ropica Polska, Zagórzany.


Kolejny rok trwają prace budowlane w związku z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Dominikowice”. Całkowita wartość zadania wynosi 3 mln 333 tysiące zł. Na realizację inwestycji pozyskano pożyczkę preferencyjną w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 2 mln 200 tysięcy zł. Do wybudowanej sieci kanalizacyjnej zostanie przyłączonych 157 budynków zamieszkałych przez 731 osób. W ramach realizacji projektu powstanie 28 km sieci kanalizacji sanitarnej.


Trwa budowa wodociągu dla znacznej części Kobylanki. Źródłem zaopatrzenia w wodę będzie miejska sieć wodociągowa w Gorlicach, a miejscem włączenia będzie teren Gorzelni w Kobylance. Łączna długość zaprojektowanej sieci wodociągowej wynosić będzie blisko 29 km. Z wodociągu skorzysta ponad 320 gospodarstw domowych. Całkowita wartość projektu po przetargu wynosi 2 miliony 370 tysięcy zł. Wysokość dotacji z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego to kwota 1 miliona 350 tysięcy zł. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na koniec czerwca 2014 roku.
Dzięki inwestycji poprawi się zaopatrzenie w wodę mieszkańców sołectwa Kobylanka. Podniesie się jakość wody pitnej, a poprzez to standard życia mieszkańców.
Trwa napełnianie sieci wodociągowej w Kobylance, aby przeprowadzić próbę szczelności. Po jej zakończeniu część mieszkańców będzie mogła się przyłączyć do wodociągu.


Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w Kobylance w przysiółku Krzyska. Wartość zadania wyniosła milion trzysta tysięcy zł. Na realizację inwestycji gmina otrzymała preferencyjną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 940 tysięcy zł. Wybudowano 11 km sieci kanalizacji sanitarnej do której przyłączono 59 budynków. 


Oddano do użytku budynek wiejski w Ropicy Polskiej. W odnowionym budynku siedzibę będą mieli: Ośrodek Kultury Gminy Gorlice, sołtys wsi Ropica Polska, Koło Gospodyń Wiejskich i organizacje społeczne działające na terenie sołectwa. Oprócz pomieszczeń dla tych organizacji budynek będzie posiadał salę widowiskowo – konferencyjną. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 660 tys. zł, dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to 200 tys. zł. W ramach zagospodarowania przestrzeni wokół budynku zdjęto starą nawierzchnię asfaltową i położono nową kostkę brukową oraz ogrodzono teren, dzięki temu powstał duży funkcjonalny parking.


Na początku roku gmina dokonała zakupu kontenerów przeznaczonych do segregacji śmieci, w celu poprawy funkcjonowania zorganizowanego systemu odbioru odpadów komunalnych w Gminie Gorlice. Inwestycja została dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wartość zadania wyniosła prawie 74 tysiące zł, a dofinansowanie 45 tysięcy zł.


Trwają prace remontowe wewnątrz budynku wiejskiego, sali widowiskowej i remizy OSP w Kobylance. Obejmują one wymianę okien, instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewana, odnowienie sali. Koszt wymiany okien i bram garażowych w remizie wyniesie 52 tys. zł. Połowę środków Gmina otrzyma z Województwa Małopolskiego w ramach programu „Małopolskie Remizy”.


Zamontowano oznakowania z nazwami przysiółków i osiedli w miejscowościach Gminy Gorlice. Głównym celem tego zadania jest informacja i szybki dojazd przede wszystkim służb ratunkowych – straży pożarnej i pogotowia, w związku z nowym systemem jego działania, a także informacja dla dostawców czy kurierów. W sumie jest 141 tablic z nazwami przysiółków.


Gmina kładzie nacisk także na edukację mieszkańców. Rozpoczęto realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Gorlice”. W ramach zadania zakupiono 90 zestawów komputerowych do szkół na terenie gminy Gorlice. Ponadto 30 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym otrzymało zestaw komputerowy wraz z bezpłatnym dostępem do Internetu, a 40 gospodarstw domowych dostęp do szerokopasmowego Internetu. Uczestnicy projektu mają zapewnioną pomoc techniczną przy instalowaniu sprzętu w domu oraz serwis w trakcie jego eksploatacji.


Wydano publikacje informacyjne i promocyjne Gminy Gorlice – ciekawą książkę z nowymi informacjami historycznymi, mapę i widokówki z atrakcjami gminy. Całość kosztowała prawie 27 tys. zł, 20 tys. otrzymaliśmy dotacji z PROW Oś Leader.


Został ogłoszony przetarg na budowę ścieżek rowerowo – spacerowych w ramach projektu „Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego – małopolski odcinek Szlaku Wschodniego I Wojny Światowej – etap I” z Gorlic przez Ropicę Polską do Szymbarku pod Kasztel, wzdłuż rzeki Ropy.

Wykonany został projekt placu rekreacyjno – wypoczynkowego przy WDK w Szymbarku. Wniosek na dofinansowanie tej inwestycji złożony został do Osi Leader poprzez LGD „Beskid Gorlicki”. Na placu znajdą się altana, ławki, karuzele i huśtawki. Będzie to połączenie placu zabaw dla dzieci i miejsca wypoczynku dla mieszkańców i turystów.

Pozyskano dofinansowanie na budowę parkingu w centrum Kwiatonowic z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Osi Leader.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska pozyskano dotację w kwocie 68 tys. zł na przyłącz 4. studni do zbiornika retencyjnego i rozbudowę wodociągu w Dominikowicach. Umożliwi to podłączenie się ok. 40 domów.

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny