Strona główna

Gmina Gorlice

Inwestycje »

Inwestycje 2012 w Gminie Gorlice

RELACJA W GORLICKIEJ TELEWIZJI INTERNETOWEJ

Inwestycje 2012 podsumowanie

Gmina Gorlice w latach 2010-2012 stale się rozwijała. Tempo inwestycyjne zostało utrzymane. W każdej miejscowości realizowane były zadania z zakresu ochrony środowiska, edukacji, sportu, kultury, modernizacji dróg i poprawy warunków życia mieszkańców.

W ciągu połowy kadencji zrealizowano inwestycje na kwotę ponad 30 mln zł, pozyskując na ten cel środki zewnętrzne, głównie z Unii Europejskiej.

Gmina Gorlice od lat realizuje zadania z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Za tą działalność w XIII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku" pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, przyznano Gminie Gorlice EUROPEJSKĄ NAGRODĘ EKOLOGICZNĄ.


W budżecie na 2012 rok zaplanowano prawie 20 mln zł na realizację inwestycji, oprócz rozbudowy kanalizacji, także na remonty dróg, modernizację budynków wiejskich i projekty związane z edukacją i rozwojem mieszkańców.

Działania na rzecz środowiska naturalnego są realizowane konsekwentnie od wielu lat, a w roku bieżącym Gmina Gorlice realizuje zadania inwestycyjne w kilku miejscowościach.


Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kwiatonowice.
Całkowita wartość zadania wynosi 2 miliony 800 tys. zł. Na realizację tej inwestycji Gmina pozyskała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1,4 mln zł oraz dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, w kwocie 660 tys. zł. W ramach projektu powstanie 11,5 km sieci kanalizacji sanitarnej dla 82 gospodarstw domowych. 

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Zagórzany.
Całkowita wartość zadania w tym etapie wynosi 1 mln 540 tys. zł. Na realizację inwestycji gmina pozyskała preferencyjną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 mln 100 tys. zł. Zostanie wybudowane ponad 10 km sieci kanalizacyjnej, do której przyłączonych zostanie 72 budynki. 

Budowa kolejnego etapu kanalizacji sanitarnej w Dominikowicach.
Całkowita wartość zadania wynosi 3 mln 330 tys. zł. Na realizację inwestycji gmina pozyskała preferencyjną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2 mln 200 tys. zł. Wybudowanych zostanie 27,5 km kanalizacji, a przyłączonych do niej zostanie 157 budynków. 

Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Kobylance w przysiółku Krzyska.
Wartość zadania wynosi 1 mln 300 tys. zł. Na realizację inwestycji gmina otrzymała preferencyjną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 940 tys. zł. Budowane jest prawie 11 km sieci kanalizacji sanitarnej, a przyłączonych do sieci zostanie 59 budynków. 


Rozbudowa budynku wiejskiego w Szymbarku.
Wartość tego projektu wyniosła 400 tys. zł. Gmina Gorlice otrzymała dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działania „Odnowa i rozwój wsi” w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych. Został dobudowany boks garażowy oraz pomieszczenia magazynowe dla kuchni i zaplecze dla sceny w sali Wiejskiego Domu Kultury. 


Termomodernizacji budynku remizy OSP w Dominikowicach, w ramach konkursu „Małopolskie remizy 2012”. Na drugą część budynku, w której mieści się przedszkole pozyskano dotację z WFOŚiGW w Krakowie. Wykonano docieplenie budynków, położono nową elewację, wymieniono stolarkę okienno – drzwiową. Wartość całego zadania wyniosła ponad 150 tys. zł, a kwota dofinansowania to 57 tys. zł.

 

 

Ponad 2 mln zł przeznaczono w budżecie na drogi w gminie Gorlice. Środki wykorzystywane są na budowę, remonty i utrzymanie dróg gminnych oraz na dofinansowanie projektu budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w Zagórzanach i dofinansowanie kosztów przebudowy drogi powiatowej Zagórzany – Kwiatonowice – Turza. Ze środków „powodziowych” odbudowywane nowe nawierzchnie na drogach gminnych - w Szymbarku, Bystrej, Bielance,Kobylance i Ropicy Polskiej.

Gmina Gorlice otrzymała dotację na projekt pn. „Poprawa funkcjonowania zorganizowanego systemu odbioru odpadów komunalnych w Gminie Gorlice poprzez zakup kontenerów na odpady komunalne” w ramach działania „Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej”. Stanisław Sorys członek Zarządu Województwa Małopolskiego wręczył wójtowi gminy Gorlice Ryszardowi Guzikowi podpisane umowy na realizację zadania.
Całkowita wartość projektu wynosi 94 tys. zł, w tym dofinansowanie z PROW ponad 57 tys. zł.
Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zostanie zakupionych 18 kontenerów metalowych o pojemności 7 m3 na odpady komunalne przeznaczonych do segregacji odpadów, służących zorganizowanemu systemowi odbioru odpadów komunalnych, co przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców gminy Gorlice. Kontenery będą posiadać komory z przeznaczeniem na dany surowiec - makulaturę, plastik i szkło.

Budowa sali sportowej w Bystrej.
Na początku roku uroczyście oddano do użytku salę sportową w Bystrej. Szkoła w Bystrej była ostatnią w gminie Gorlice placówką nieposiadającą sali gimnastycznej. Po wielu latach starań, szkoła doczekała się własnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem. Inwestycja w wysokości 2 mln 136 tys. złotych zrealizowana została przy 70 % dofinansowaniu z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Trwają prace nad nową Strategią Rozwoju Gminy Gorlice na lata 2013 - 2020. Odbywają się konsultacje i warsztaty z mieszkańcami i władzami gminy. W strategii zostaną określone najważniejsze, akceptowane przez społeczeństwo lokalne kierunki rozwoju Gminy Gorlice.

Na ochronę przeciwpożarową i finansowanie gotowości bojowej OSP przewidziano w budżecie na 2012 r. kwotę 590 tys. zł. Rada Gminy podjęła uchwałę o zaciągnięciu pożyczki preferencyjnej z WFOŚiGW w Krakowie w kwocie 300 tys. zł. na zakup samochodu bojowego dla OSP w Kobylance. Ma to być nowy „średni samochód ratowniczo – gaśniczy”. Koszt zakupu to ok. 590 tys. zł.


„Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego – małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej – etap I”
Gmina Gorlice wraz z innymi samorządami w tym Powiatem Gorlickim i Województwem Małopolskim planują do realizacji w ramach MRPO projekt pn. „Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego – małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej – etap I”. W ramach projektu zostanie wytyczony i oznakowany szlak turystyczny, rozbudowana infrastruktura przy obiektach oraz podjęte działania promujące szlak. Powstanie ścieżka turystyczna z Gorlic, wzdłuż rzeki Ropy do kasztelu w Szymbarku. 

Rozbudowa budynku wiejskiego w Ropicy Polskiej.
Po 17 latach Gmina Gorlice odzyskała budynek po Spółdzielczym Gospodarstwie Rolnym w Ropicy Polskiej, który teraz będzie służył mieszkańcom gminy. Wniosek na pozyskanie środków finansowych na modernizację budynku zostanie złożony do PROW w ramach osi LEADER, poprzez LGD „Beskid Gorlicki”. W odnowionym budynku siedzibę będą mieli: Ośrodek Kultury Gminy Gorlice, sołtys wsi Ropica Polska, KGW i organizacje społeczne działające na terenie sołectwa. Oprócz pomieszczeń dla ww. organizacji budynek będzie posiadał salę widowiskowo – konferencyjną.

Wodociąg w Kobylance
Przygotowany jest projekt budowy wodociągu w Kobylance. Wartość zadania wynosi 1,76 mln zł. Budowa uwarunkowana jest otrzymaniem środków finansowych z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W chwili obecnej inwestycja znajduje się na liście rezerwowej.


Gmina Gorlice dba o edukację, podnoszenie kwalifikacji i rozwój osobisty mieszkańców, poprzez m.in. realizację projektów z Programu Operacyjny Kapitał Ludzki.

Oświatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Gminy Gorlice realizuje projekt pn.: „Model pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz współczesnych technik informatycznych”. Całkowita wartość projektu wynosi prawie 4 mln zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Szansa pracy nadzieją na lepsze jutro” którego celem jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 125 podopiecznych GOPS zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dominikowice, remiza po termomodernizacjiDominikowice, remiza przed termomodernizacjąDominikowice, remiza
Dominikowice, odbiór pracSzymbark, WDK w trakcie rozbudowySzymbark, WDK
Szymbark, wjazd do OSPSzymbark, WDKSzymbark, dobudowane pomieszczenia WDK
Kwiatonowice, kanalizacjaDominikowice, kanalizacja
Zagórzany, kanalizacjaPodpisanie umowy na kontenery
Ropica Polska, nowa nawierzchnia asfaltowaRopica Polska, wizualizacja budynku WDKRopica Polska, wizualizacja WDK

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny