Strona główna

Gmina Gorlice

Inwestycje »

Inwestycje realizowane w 2011 roku

Najważniejsze inwestycje realizowane w 2011 roku

Założona łączna kwota na wykonanie zadań inwestycyjnych wynosi ponad 10 mln zł.

KANALIZACJA I WODOCIĄGI

Budowa wodociągu wiejskiego i kanalizacji w Ropicy Polskiej – rejon Magdalena

Wartość zadania wynosi 1,7 mln zł. Zadanie jest realizowane w latach 2010 do 2012. Wartość zadania przypadająca na rok 2011 wynosi 711.690 zł. W pierwszym półroczu 2011 roku wykonano zbiornik retencyjny o pojemności 150 m3, wybudowano ponad 6,3 km sieci wodociągowej i prawie 1,8 km sieci kanalizacji sanitarnej. Całkowite zakończenie robót nastąpi w II półroczu 2011 roku. Finansowanie tegorocznego zakresu robót będzie realizowane przy udziale środków z pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 288.000 zł.

Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury wodno – ściekowej we wsiach Dominikowice i Szymbark (budowa kanalizacji i wodociągu)

Całkowita wartość zadania wynosi 8,23 mln zł. Zadanie jest realizowane w latach 2010 – 2011. Inwestycja jest dofinansowana w 50% z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Na udział własny gmina pozyskała preferencyjną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 2 mln zł.
W 2010 roku zrealizowano zakres prac na terenie sołectwa Szymbark tj.:
 sieć kanalizacji sanitarnej w sołectwie Szymbark o długości 19 663 mb,
 sieć wodociągową w sołectwie Szymbark o długości 2 059 mb.
W okresie pierwszego półrocza 2011 roku wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej we wsi Dominikowice o długości 21 579 mb.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kwiatonowicach

Całkowita wartość zadania wynosi 2,81 mln zł. Zadanie jest realizowane w latach 2011 – 2013. Na sfinansowanie zadania gmina pozyskała pożyczkę preferencyjną w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1,5 mln zł oraz planuje pozyskać dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 662.501 zł.
W wyniku realizacji inwestycji zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o długości 11,5 km. W ramach inwestycji zostanie zmodernizowana główna przepompownia ścieków w Kobylance, która odbiera ścieki z terenu Klęczan, Kobylanki, Zagórzan, a po wybudowaniu sieci w Kwiatonowicach także z tej wsi.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W okresie I półrocza 2011 r. na remonty, utrzymanie bieżące i zimowe dróg gminnych wydatkowano kwotę 203.015 zł.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano wykonanie projektu chodnika przy drodze w Szymbarku – 44.000 zł, oraz sfinansowano II etap odbudowy po powodzi infrastruktury mostowej na potoku Dominikowa k/ Gorzelni – Grabówki tj. umocnienie brzegów potoku na kwotę 56.561 zł.
W okresie I półrocza zlecono także do wykonania odbudowy dróg Niklówka w Zagórzanach (400 m), i Huciska – Wólka w Szymbarku (250 m) /175.238,10 zł, w tym 150.000 zł dotacje z budżetu państwa/, oraz przebudowy dróg gminnych w Szymbarku.

„Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w Gminie Gorlice”

W skład projektu wchodzą następujące inwestycje:

- Budowa parkingu wraz z dojazdem i placem manewrowym w centrum wsi Klęczany (przy Zespole Szkół),
- Budowa parkingu w centrum wsi Zagórzany (przy Ośrodku Zdrowia),
- Budowa chodnika przy drodze gminnej we wsi Kobylanka (od WDK do SOSW),
- Ułożenie kostek brukowych wokół budynków użyteczności publicznej w Szymbarku (WDK i Ośrodek Zdrowia) wraz z zakupem ław regionalnych i montażem tablicy informacyjnej.
Projekt jest dofinansowany w 75 % z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach osi LEADER, działania: Odnowa i rozwój wsi.

W pierwszym półroczu 2011 r. podpisano umowę o dofinansowanie zadań z Samorządem Województwa Małopolskiego, następnie przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót – HAŻBUD oraz podpisano umowę na kwotę ponad 584 tys. zł. Całkowite zakończenie prac nastąpi w listopadzie 2011 roku.

 

Budowa zatoki autobusowej przy drodze wojewódzkiej nr 993 Gorlice – Dukla w Dominikowicach


Całkowita wartość zadania wynosi prawie 120 tys. zł. 50% kosztów budowy ponosi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Zatoka zostanie wykonana we wrześniu 2011 r. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo w ruchu pieszym i samochodowym. Zadanie jest kontynuacją zrealizowanego wcześniej przedsięwzięcia, jakim było wybudowanie chodnika.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie termomodernizacji budynku OZ w Szymbarku

W lipcu podpisano umowę z wykonawcą (Firma ANTEX) na wykonanie termomodernizacji na kwotę 170 tys. zł. Inwestycję zakończono we wrześniu.

Rozbudowa budynku wiejskiego w Szymbarku

Szacunkowa wartość zadania wynosi 509 548 zł. W 2010 roku opracowano dokumentację projektową i pozyskano prawomocne pozwolenie budowlane na realizację zadania. W roku bieżącym na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie „Odnowa i rozwój wsi”. Po podpisaniu umowy na finansowanie inwestycji ze środków UE przystąpimy do realizacji robót. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w 2012 roku.


INWESTYCJE OŚWIATOWE

Budowa sali sportowej wraz z zapleczem i łącznikiem do istniejącego obiektu oświatowego Zespołu Szkół w BYSTREJ

Dobiegają końca prace budowlane przy budowie sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem z istniejącym budynkiem szkolnym w Bystrej. Roboty wykonuje Przedsiębiorstwo Budowlane „IMBUD” z Tarnowa. Planowany termin oddania inwestycji: wrzesień 2011 r. Całkowita wartość zadania wynosi 2,14 mln zł. Budowa sali sportowej dofinansowana jest z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich, schemat B Infrastruktura społeczna, w wysokości ponad 1,42 mln zł.

Budowa sali sportowej wraz z zapleczem i łącznikiem do istniejącego obiektu oświatowego Zespołu Szkół w STRÓŻÓWCE


                                   

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Stróżówce

Wartość całkowita projektu: 2 295 238,79 zł.

Wartość dofinansowania: 600 000,00 zł.


Budowa sali sportowej dofinansowana była z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich, schemat B Infrastruktura społeczna.


W dniu 31 grudnia 2010 r. zakończono roboty budowlane przy budowie sali sportowej wraz z łącznikiem. Zadanie zrealizowała firma „ANTEX” z Moszczenicy. Poniesione nakłady w 2011 r. wyniosły 978.367,39 zł. Dotyczyły zapłaty za wykonane roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne oraz za montaż urządzeń sportowych. Zadanie inwestycyjne otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 300 tys. zł.
Zadania zrealizowane w ramach Małych projektów Osi 4 LEADER

Budowa punktu widokowego i urządzenie parku wiejskiego przy ogrodzie dworskim w Kwiatonowicach


Projekt obejmował uporządkowanie i urządzenie terenu zielonego o charakterze parkowym, służącego jako miejsce wypoczynku mieszkańców wsi i turystów.

Zostały wybudowane elementy małej architektury, tj. altana z grillem, stół i ławki drewniane, boisko rekreacyjne do siatkówki plażowej z piłkochwytem, stojaki do parkowania rowerów, kosze na śmieci, alejki i dojście zostały wyżwirowane. Wartość zadania to kwota 52.119 zł. Rozliczenia finansowego dokonano w lipcu, równocześnie został złożony wniosek o płatność ze środków budżetu UE na kwotę 20.340 zł.

„Opracowanie interaktywnego serwisu internetowego i realizacja filmu turystycznego o Gminie Gorlice na płycie DVD”

Wartość zadania wynosi 24 tys. zł. Dofinansowanie 13.773 zł. Projekt obejmował opracowanie interaktywnego serwisu internetowego Gminy Gorlice w technologii CMS umożliwiającej zarządzanie treścią, z aktywną mapą gminy oraz realizację filmu turystycznego o Gminie Gorlice.


 

 

 

Bystra, sala sportowaKlęczany, parking przy szkolekanalizacja
termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Szymbarku
Dominikowice, budowa zatoki przystankowej

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny