Strona główna

Gmina Gorlice

Inwestycje »

Inwestycje 2006-2010

Kadencja 2006-2010 - PODSUMOWANIE INWESTYCJI


Ku nowoczesności, w zgodzie ze środowiskiem

Gmina Gorlice w ciągu ostatnich czterech lat ciągle się rozwijała. Stawała się bardziej nowoczesna, przedsiębiorcza. Inwestowała w edukację, ochronę środowiska, drogi, sport, kulturę – mając na uwadze dobro wszystkich mieszkańców.

W ciągu ostatnich czterech lat zrealizowano inwestycje na kwotę 44 645 117 zł, pozyskując na ten cel środki zewnętrzne, głównie z UE.

Na realizację zadań pozyskano środki z następujących źródeł:

- Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
- SPO ROL
- Małopolski Regionalny Program Operacyjny
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- Ministerstwo Sportu
- Województwo Małopolskie
- Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
- Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Najważniejsze zrealizowane w ostatniej kadencji zadania to:

Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kwiatonowicach. Inwestycja realizowana była przy udziale środków Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej. Wartość zadania wyniosła 1 318 000 zł.

Budowa sali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Stróżówce. Całkowita wartość zadania wynosi 2 305 044 zł. Na realizację inwestycji gmina pozyskała środki w kwocie 700 000 zł od Ministerstwa Sportu i Turystyki. Budowa została rozpoczęta w 2009 roku, a jej zakończenie planowane jest na 2011 rok.

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Bystrej. Na realizację inwestycji gmina pozyskała środki w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 70%. Całkowita kwota zadania wynosi 2 032 479 zł. Budowa sali jest realizowana w latach 2010 – 2011.

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w Ropicy Polskiej. Wybudowano wielofunkcyjne boisko sportowe z nawierzchnią poliuretanową o parametrach użytkowych projektu 24 x 44 m. Boisko jest przystosowane do uprawiania następujących dyscyplin sportowych: piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka i tenis. Całkowita wartość projektu wyniosła 454 865,32 zł, a wartość dofinansowania z Ministerstwa Sportu to 200 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane w roku 2009.

Przebudowa drogi gminnej Bystra – Technikum w Bystrej. Przebudowano drogę o długości 1494 mb. Całkowita wartość projektu wyniosła 2 115 523,36 zł. Zadanie współfinansowane w 50 % z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Na to zadanie gmina pozyskała również środki z PZU SA w wysokości 10 000 zł. Inwestycja została zrealizowana w roku 2009.

Budowa chodnika w Kobylance o długości 785 mb. Kwota zadania wyniosła 483 343 zł. Na realizację inwestycji pozyskano środki z Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach. Zadanie zostało zrealizowane w roku 2007.

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 979 w sołectwie Zagórzany. W ramach inwestycji zrealizowano 1508 mb chodnika wraz z odwodnieniem i przełożeniem instalacji gazowej. Całkowita kwota projektu wyniosła 1 577 634,78 zł. Na jego realizację pozyskano środki z Województwa Małopolskiego.

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Dominikowicach. Wybudowano chodnik o długości 1 119 mb. Całkowita wartość projektu wyniosła 737 801 zł. Zadanie współfinansowane było w 50% przez Województwo Małopolskie. Zadanie zostało zrealizowane w 2009 r.

Likwidacja barier transportowych poprzez zakup mikrobusu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich – na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dominikowicach. Całkowita wartość zadania wyniosła 104 122 zł, w tym dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to kwota 52 061 zł.

Dla potrzeb oświaty gmina otrzymała autobus szkolny, którego koszt wyniósł 370 000 zł.

Budowa oświetlenia ulicznego w Szymbarku. W ramach zadania oświetlono centrum wsi Szymbark poprzez zamontowanie 62 lamp oświetleniowych. Całkowita wartość projektu wyniosła 283 074 zł. Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 174 021 zł. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Remont Domu Pracy Twórczej w Bielance – budynku pełniącego funkcje społeczno – kulturalne. Całkowita wartość projektu to 264 759 zł. Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 160 472 zł. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Inwestycja została zrealizowana w roku 2010. Beneficjentem pomocy jest Ośrodek Kultury Gminy Gorlice.

Zakup estrady z zadaszeniem – pozyskano środki z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” Kwota zadania wyniosła 96 233 zł.

Adaptacja pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Szymbarku z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych. Na zadanie to pozyskano środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będące w dyspozycji Województwa Małopolskiego. Kwota zadania to 75 000 zł. Inwestycja została zrealizowana w roku 2007.


Zadania w zakresie inwestycji wodno – ściekowych:

Wybudowano 91,2 km kanalizacji sanitarnej /ogólnie jest 172,2 km/.

Do sieci kanalizacyjnej podłączono 788 budynków.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Klęczanach – etap I i II. Wybudowano 18,7 km kanalizacji sanitarnej. Pierwszy etap realizowany był w ramach ZPORR na kwotę 2 021 509 zł i zakończono go w 2007 r. Drugą część zadania zrealizowano w ramach środków pozyskanych z WFOŚ i GW w Krakowie za kwotę 866 276 zł.

znak

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Zagórzany – na zadanie pozyskano środki w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie 1 851 236 zł, a całkowita wartość inwestycji to kwota 2 979 477 zł. Wybudowano 13, 9 km sieci kanalizacyjnej.

Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Stróżówka (etap V zadanie K i L) – inwestycja została zrealizowana z pożyczki preferencyjnej zaciągniętej w WFOŚ i GW. Kwota zadania wyniosła 612 653 zł. Zrealizowano 7,1 km kanalizacji sanitarnej.

Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kobylanka i Dominikowice Brzezina– inwestycja została zrealizowana z pożyczki preferencyjnej zaciągniętej w WFOŚ i GW. Kwota zadania wyniosła 1 124 999 zł. Zrealizowano 8,5 km kanalizacji sanitarnej.

Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury wodno – ściekowej we wsiach Dominikowice i Szymbark. Gmina pozyskała środki na dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. W trakcie realizacji jest sieć kanalizacyjna o długości 43 km. Wartość zadania to 8 228 814 zł.

Budowa wodociągu wiejskiego i odcinka kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ropica Polska – rejon Magdalena. W trakcie realizacji jest 6,2 km sieci wodociągowej oraz 1,5 km sieci kanalizacyjnej. Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 650 840 zł.


Gmina Gorlice dba o edukację, podnoszenie kwalifikacji i rozwój osobisty mieszkańców, poprzez m.in. realizację projektów z PO Kapitał Ludzki. Główne projekty zrealizowane na rzecz mieszkańców to:

„Szansa pracy – nadzieją na lepsze jutro” – pierwsza edycja projektu była realizowana w latach 2008 – 2009, w chwili obecnej rozpoczęła się II część przedsięwzięcia i będzie trwała do 2012 roku. Prowadzone są kursy i szkolenia dla mieszkańców nisko wykwalifikowanych. Całkowita wartość projektu 1 305 512 zł.

„Szansa na równy start” – projekt rozpoczął się w 2008 roku i jest realizowany w okresie 3 lat. Na zadanie to pozyskano środki z PO Kapitał Ludzki w kwocie 1 271 391 zł. Środki te wydatkowano głównie na zajęcia dodatkowe dla uczniów ze szkół oraz udział w ciekawych formach wypoczynku w okresie wakacji.


Inwestycje drogowe w Gminie Gorlice w latach 2007 – 2010


Długość dróg gminnych na koniec września 2010 r. wynosi ogółem 289 km.

Inwestycje drogowe w gminie Gorlice obejmowały prace związane z budową, przebudową, odbudową i modernizacją dróg gminnych:

W 2007 roku zrealizowano łącznie 10,6 km nowych nawierzchni mineralno-bitumicznych oraz dwa parkingi o łącznej powierzchni 2.500 m2 (parkingi przy cmentarzach w Zagórzanach oraz w Kobylance). Wyremontowano 2,3 km istniejących nawierzchni asfaltowych. Łączna wartość przedmiotowych prac wyniosła 2,6 mln zł (2.581.637,12 zł) z czego 662 tys. zł (25%) pozyskano ze środków zewnętrznych.

W 2008 roku wykonano przebudowę, odbudowę i remonty łącznie 14,5 km dróg gminnych, w tym 10 km nowych dróg o nawierzchni mineralno-bitumicznej oraz 4,5 km wyremontowanych istniejących nawierzchni asfaltowych. Wykonano także nawierzchnię na parkingu w Zagórzanach o powierzchni 1100 m2. Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę 3.095.625,00 zł.

Dofinansowano także remont drogi wojewódzkiej nr 993 w Dominikowicach kwotą 100.000 zł.

Współfinansowano również budowę nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej „Gorlice - Bystra-Wola Łużańska” kwotą 50.000,00 zł.

W 2009 roku wykonano przebudowę, odbudowę i remonty łącznie 15 km dróg gminnych, w tym 9 km nowych dróg o nawierzchni mineralno-bitumicznej oraz 6,0 km wyremontowanych istniejących nawierzchni asfaltowych. Wykonano także parkingi w Zagórzanach k/cmentarza-III etap (1185 m2) oraz w Szymbarku k/WDK (243 m2). Łącznie na inwestycje związane z drogami gminnymi wydatkowano kwotę 5.336.182,85 zł.

Najważniejszą inwestycją drogową była przebudowa drogi gminnej Bystra k/Technikum na kwotę 2.136.679 zł z czego 1.057.761 zł finansował budżet państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Gmina uczestniczyła także w remoncie drogi powiatowej Dominikowice-Sękowa poprzez dofinansowanie kwotą 69.663 zł.

W 2010 roku wykonano 8 km nowych nawierzchni mineralno-bitumicznych oraz „nakładek” na istniejące zniszczone nawierzchnie. Nakłady inwestycyjne wyniosły 1.595.009,26 zł.

Dodatkowo pozyskano kwotę 200.000 zł na odbudowę zniszczonego po powodzi mostu na potoku „Dominikowa” w ciągu drogi gminnej „Grabówki” koło Gorzelni w Kobylance. Zadanie to planowane jest do wykonania do końca roku 2010.

Łącznie w kadencji 2007-2010 wykonano 48,10 km nowych nawierzchni mineralno bitumicznych oraz nakładek na zniszczone istniejące nawierzchnie dróg gminnych. Na ten cel wydatkowano kwotę 12.608.454,23 zł, w tym ze środków zewnętrznych pozyskano 4.609.782,00 zł.


Realizacja prac remontowych w obiektach szkolnych Gminy Gorlice w latach 2007 – 2010

Ogólna wartość prac remontowych w budynkach szkolnych: 945.852 zł

1. Zespół Szkół w BYSTREJ

- przebudowa boksów w szatni
- opracowanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku szkolnym.
- wyremontowanie pomieszczeń piwnicznych na potrzeby szkolne do zajęć
pozalekcyjnych
- wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej, oświetleniowej, linii wlz, tablic
- wykonanie prac remontowych malarskich ścian i sufitów korytarza szkolnego na parterze i klatce schodowej w budynku szkolnym, ułożenie posadzki z pcv w 2 salach lekcyjnych,
- wymiana drzwi z ościeżnicami do sal lekcyjnych, wraz z malowaniem sal lekcyjnych.


2. Zespół Szkół w DOMINIKOWICACH
- wykonanie modernizacji sanitariatów szkolnych chłopców i remontu klatki schodowej i korytarza w szkole podstawowej
- wykonanie robót malarskich w sali gimnastycznej, galerii, sali lekcyjnej, gabinecie dyrektora i pokoju nauczycielskim.
Wyposażono salę lekcyjną w sprzęt audiowizualny do nauki języków obcych na 24 stanowiska + lektor.


3. Zespół Szkół w KLĘCZANACH
- malowanie ścian w sali gimnastycznej, malowanie holu, korytarza szkolnego i wiatrołapu, malowanie 8 sal lekcyjnych,
- malowanie dachu „starego” budynku szkolnego i dachu nad częścią mieszkalną,
- wykonanie modernizacji sanitariatów szkolnych i sanitariatu dla personelu
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej i zamontowanie opraw oświetleniowych,
- zakup i montaż nowych drzwi do sal lekcyjnych
- remont posadzek i ułożenie nowej wykładziny pcv w „starej” części szkoły,


4. Zespół Szkół w KOBYLANCE
- wymiana 23 szt. opraw oświetleniowych i osprzętu w salach lekcyjnych,
- malowanie szatni, ogrodzenia szkolnego i przelotki,
- wykonanie drogi wewnętrznej, ułożenie obrzeży chodnikowych,
- remont sanitariatów szkolnych chłopców i dziewcząt oraz sanitariatów dla personelu
- adaptacja pomieszczenia szkolnego na świetlicę.


5. Szkoła Podstawowa w KWIATONOWICACH
- wymiana opraw oświetleniowych i osprzętu na korytarzach szkolnych i w sali lekcyjnej,
- wykonanie robót remontowych malarskich pomieszczeń segmentu dydaktycznego, korytarzy szkolnych i klatek schodowych,
- wykonanie elewacji budynku segmentu dydaktycznego,
- zakup i montaż nowych opraw oświetleniowych – 67 szt.


6. Zespół Szkół w ROPICY POLSKIEJ
- wymiana instalacji elektrycznej i opraw oświetleniowych na korytarzach szkolnych i w salach lekcyjnych na parterze oraz w przyziemiu
- malowanie pomieszczeń szkolnych po robotach elektrycznych na parterze i w przyziemiu
- wykonanie zmiany pokrycia dachu nad „starą” szkołą,
- malowanie sali gimnastycznej
- remont elewacji zaplecza sali gimnastycznej zniszczonej w wyniku pożaru desek na sąsiedniej posesji.


7. Zespół Szkół w STRÓŻÓWCE
- wymiana instalacji elektrycznej, opraw oświetleniowych i osprzętu w siedmiu salach lekcyjnych, świetlicy, szatni, pokoju nauczycielskim, gabinecie dyrektora i w sekretariacie,
- malowanie sali nr 6, 10, 11, 12, pokoju nauczycielskiego, gabinetu dyrektora, sekretariatu, sanitariatów szkolnych, magazynu sprzętu sportowego, kuchni, jadalni, zaplecza kuchennego, świetlicy, szatni,
- wymiana pokrycia dachu z papy na blachę trapezową powlekaną na połowie połaci dachowej.
- remont zaplecza kuchennego


8. Zespół Szkół w SZYMBARKU
- malowanie 2 sal lekcyjnych, korytarzy, klatek schodowych i 4 sanitariatów.
- wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej, wymiana starej instalacji elektrycznej wewnętrznej i oświetleniowej na nową,


9. Zespół Szkół w ZAGÓRZANACH
- adaptacja pomieszczeń kuchni i stołówki szkolnej do obowiązujących wymogów sanitarnych HACCP
- wykonanie prac malarskich korytarza szkolnego na parterze i klatce schodowej, malowanie sali gimnastycznej wraz z malowaniem parkietu i drabinek gimnastycznych
- wymiana instalacji elektrycznej, opraw oświetleniowych – parter budynku szkolnego,
- wymiana opraw oświetleniowych na I piętrze, i w sali gimnastycznej


Ogólna wartość prac remontowych w przedszkolach samorządowych: 103.022 zł

1. Samorządowe Przedszkole w Bystrej
- malowanie pomieszczeń przedszkolnych,
- wykonanie podłogi drewnianej i ułożenie nowej posadzki parkietowej w 2 salach dydaktycznych i w gabinecie dyrektora.

2. Samorządowe Przedszkole w Dominikowicach
- remont pomieszczeń kuchni

3. Samorządowe Przedszkole w Kobylance
- ułożenie płytek ceramicznych w zmywalni i na korytarzu, wykonanie nowych szpalet przy drzwiach i oknie w zmywalni, malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach zmywalni, kuchni i na korytarzu,
- wykonanie instalacji wod-kan.

4. Samorządowe Przedszkole w Ropicy Polskiej
- cyklinowanie i lakierowanie parkietu w dwóch salach dydaktycznych oraz pomalowanie ścian w sali przedszkolnej i dwóch magazynach.

5. Samorządowe Przedszkole w Stróżówce
- remont instalacji elektrycznej w sali dydaktycznej starszaków, pokoju dydaktycznym oraz w gabinecie dyrektora i malowanie tych pomieszczeń
- adaptacja pomieszczeń kuchni i stołówki przedszkolnej do obowiązujących wymogów sanitarnych

6. Samorządowe Przedszkole w Szymbarku
- malowanie pomieszczeń przedszkolnych,
- remont magazynu żywnościowego.

7. Samorządowe Przedszkole w Zagórzanach
- wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i stolarki w okiennej we wszystkich pomieszczeniach,
- wymiana instalacji sanitarnej w kuchni.

Doposażono sale gimnastyczne w urządzenia niezbędne do prowadzenia sportowych zajęć pozalekcyjnych. Ogólna kwota 29.351 zł.

Urządzenia zakupiono ze środków z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego przez Radę Gminy Gorlice.

W latach 2007 – 2008 roku w szkołach zamontowano systemy monitoringu wizyjnego za kwotę 69.367 zł.

Zadania realizowane były w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2007 – 2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”.

W ramach likwidacji szkód powodziowych w 2010 r. wykonano roboty remontowe w pomieszczeniach szkolnych za kwotę ogółem 337.884 zł (Klęczany – 183.793, Ropica Polska – 39.051, Stróżówka – 22.650, Zagórzany 92.390).


Nagrody i wyróżnienia

Mecenas Polskiej Ekologii

Gmina Przyjazna Środowisku

"Edukacyjna Gmina Małopolski"

„Gmina przyjazna biznesowi”

Laureat Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2010 – „Najlepsza Gmina Wiejska”

„Mądra Gmina 2007”

Ryszard Guzik Wójt Gminy Gorlice w 2010 r. został uhonorowany Nagrodą imienia Marii Weryho-Radziwiłłowicz za szczególny wkład w edukację i wychowanie dzieci.

Ropica Polska.boisko i sala
Dominikowice, zbiornikKobylanka, droga Rozbój
BystraKobylanka, szkołaKwiatonowice, szkoła
Szymbark, salaDominikowice, salaRopica Polska, szkoła
Stróżówka, szkołaZagórzany, szkołaBystra, szkoła
Bielanka, Dom Pracy TwórczejKwiatonowice, boisko
BystraBystra, schetynówkaDominikowice, kanalizacja
Dominikowice, salaDominikowice, chodnik
Klęczany, salaKlęczany, oświetlenieKobylanka, chodnik
Szymbark, wjazd dla niepełnosprawnych w NZOZStróżówka, sala
Szymbark, kanalizacjaStróżówka, sala
Zagórzany, chodnik

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny