Strona główna

Gmina Gorlice

Kultura » Wydarzenia Kulturalne »

KONKURS PLASTYCZNY „NIEPODLEGŁA OCZAMI MŁODEGO POLAKA”

KONKURS NA PLAKAT „Niepodległa oczami młodego Polaka”

Konkurs realizowany jest w ramach projektu  „Panorama Kultur” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu –„Kultura- Interwencje 2018”

                                                                   REGULAMIN
1.Organizator
Ośrodek Kultury Gminy Gorlice
Ropica Polska 338
38-300 Gorlice

2. Cel konkursu
-kształtowanie wśród młodzieży z powiatu gorlickiego postaw aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współuczestnictwa w jej tworzeniu
-wykorzystanie możliwości  technik  plastycznych do przekazania treści historycznych i patriotycznych
-doskonalenie warsztatu pracy
-poszerzenie wiedzy na temat historii narodu


3.Warunki uczestnictwa
Konkurs skierowany jest do młodzieży klasy 7 oraz gimnazjalnych  z terenu powiatu gorlickiego.
Tematem konkursu jest plakat dotyczący 100- lecia odzyskania niepodległości.

Powinien być wykonany techniką płaską w formacie A3. Dopuszcza się drzeworyt, linoryt i inne formy graficzne, a także rysunek i wykorzystanie fotografii do których posiada się prawa autorskie.     
Prace nie mogą mieć formy wydruku komputerowego.


Uczestnik konkursu zobowiązany jest dołączyć:
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Wiek
Tel. Kontaktowy
Instytucja patronująca
Opiekun
Całość należy dostarczyć organizatorowi.
Prace bez pełnych danych nie będą oceniane.

4. Ocena i nagrody
 Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.
Ocenie podlegać będą:
- estetyka wykonania pracy
- oryginalność (nieszablonowy pomysł, aranżacja)
- zgodność z tematem
- kompozycja i samodzielność
- technika wykonania (stopień trudności, czasochłonność)

Komisja konkursowa przyzna  trzy miejsca w konkursie.

Najlepsi otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe

Ponadto :
Prace nagrodzone zostaną zaprezentowane na XV Panoramie Kultur, oraz na stronie internetowej organizatora konkursu.

Wyniki konkursu ukażą się na stronie internetowej OKGG.www.okgggorlice.pl do dnia 22.07.2018

Rozdanie nagród odbędzie się  podczas XV Panoramy Kultur w dniu 29.07.2018( niedziela),która odbędzie się na terenie Skansenu Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku.

5. Czas i miejsce składania prac.
Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.07.2018r. w Ośrodku Kultury Gminy, w  Ropicy Polskiej 338 ,lub najbliższych placówkach filialnych OKGG, znajdujących się na terenie gminy Gorlice.


Organizator zastrzega sobie inną możliwość przyznania nagród oraz prawo do dowolnego wykorzystania prac graficznych ( w tym publikowania) w ramach promocji instytucji, a także twórczości artystycznej.
6. Uwagi końcowe.
Prace zgłoszone do konkursu nie podlegają zwrotowi.

Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu: Marzena Podobińska  Tel. 504 151 728.
KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI „NIEPODLEGŁA OCZAMI MŁODEGO POLAKA”


Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Panorama Kultur” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Kultura - Interwencje 2018”

                                                                   REGULAMIN
1.Organizator
Ośrodek Kultury Gminy Gorlice
Ropica Polska 338
38-300 Gorlice

2. Cel konkursu
-kształtowanie wśród dzieci z powiatu gorlickiego postaw aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współuczestnictwa w jej tworzeniu poprzez inspiracje literackie i muzyczne
-wykorzystanie możliwości  technik plastycznych w zobrazowaniu twórczości muzycznej
-doskonalenie warsztatu pracy
-poszerzenie wiedzy tematycznej z zakresu historii Polski

3.Warunki uczestnictwa
Konkurs skierowany jest do dzieci z terenu powiatu gorlickiego  z klas III-VI.
Tematem konkursu jest ilustracja wybranego utworu muzycznego z okresu wojennego  o tematyce „Niepodległa oczami młodego Polaka”.  Należy wybrać jeden utwór  z okresu I wojny światowej lub nawiązujący do tego okresu i do tego utworu wykonać pracę plastyczną.
Wymiary pracy konkursowej: praca powinna być w formacie A3.                                                                                                                                                           
Technika wykonania dowolna.
Uczestnik konkursu zobowiązany jest zamieścić  na odwrocie pracy:
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Wiek
Tytuł utworu, do którego wykonano pracę plastyczną
Tel. Kontaktowy
Instytucja patronująca
Opiekun
Całość należy dostarczyć organizatorowi.
Prace bez pełnych danych nie będą oceniane.

4. Ocena i nagrody
Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.
Ocenie podlegać będą:
- estetyka wykonania pracy
- oryginalność wykonania (nieszablonowy pomysł, aranżacja )
- zgodność z tematem
- kompozycja i samodzielność
- technika wykonania (stopień trudności, czasochłonność)

Komisja konkursowa przyzna  po trzy miejsca w konkursie, w kategorii wiekowej:
- kl. III-IV
-kl. V- VI

Najlepsi otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe

Ponadto:
Prace nagrodzone zostaną zaprezentowane na XV Panoramie Kultur, oraz na stronie internetowej organizatora konkursu.
Organizator zastrzega sobie inną możliwość przyznania nagród.

Wyniki konkursu ukażą się na stronie internetowej OKGG.www.okgggorlice.pl do dnia 22.07.2018.

Rozdanie nagród odbędzie się  podczas XV Panoramy Kultur w dniu 29.07.2018 (niedziela), która odbędzie się na terenie Skansenu Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku.

5. Czas i miejsce składania prac.
Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.07.2018r. w Ośrodku Kultury Gminy, w  Ropicy Polskiej 338 ,lub najbliższych placówkach filialnych OKGG, znajdujących się na terenie gminy Gorlice.


6. Uwagi końcowe.
Prace zgłoszone do konkursu nie podlegają zwrotowi.

Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnego wykorzystania prac w ramach projektu, a także do przetwarzania ich i publikowania ich zgodnie z własnym uznaniem w celu promocji działalności instytucji, jak również twórczości artystycznej.

Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu: Marzena Podobińska  Tel. 504 151 728.


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny