Strona główna

Gmina Gorlice

Aktualności » Nabory wniosków w LGD „Beskid Gorlicki”

dodano: 2017-07-13 09:41:28
Od 17.07.2017 do 07.08.2017r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” prowadzić będzie nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach  strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez  społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.   
 
Nabory obejmowały będą operacje w następujących zakresach:
1.    Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi;
Limit środków w ramach naboru wynosi 500 000,00 zł.
2.    Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:
•    umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siedzibą dróg publicznych albo
•    skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów;
Limit środków w ramach naboru wynosi 460 000,00 zł.
3.    Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej z wyłączeniem operacji obejmujących budowę lub przebudowę siłowni, ścieżek/szlaków turystycznych, placów zabaw lub infrastruktury kulturalnej – w ramach przedsięwzięcia: Budowa nowej lub poprawa stanu istniejącej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej;
Limit środków w ramach naboru wynosi 340 000,00 zł.
4.    Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej z wyłączeniem operacji obejmujących budowę lub przebudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – w ramach przedsięwzięcia: Tworzenie warunków do kultywowania i rozwoju lokalnych tradycji.
Limit środków w ramach naboru wynosi 200 000,00 zł.

Pomoc na operacje jest przyznawana w wysokości:
•    do 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
•    63,63% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku jednostek sektora finansów publicznych,
•    100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych podmiotów.

Wszelkie informacje na temat naborów wniosków oraz prawidłowego wypełnienia dokumentacji aplikacyjnej udzielane są w  Biurze LGD oraz pod numerem tel.
18/352-65-77, 512 028 092, w godz. od 8:00 do 16:00 oraz dostępne są na stronie internetowej LGD  www.lgdbeskidgorlicki.pl.

Zapraszamy do składania wniosków!

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne