Strona główna

Gmina Gorlice

Program Czyste Powietrze »

Czyste Powietrze

Zmiany w Programie „Czyste Powietrze”


Obecnie w „Czystym Powietrzu” obowiązywały dwie części programu. Pierwsza – czyli podstawowy poziom dofinansowania do 30 tys. zł – dla osób z rocznym dochodem do 100 tys. zł, oraz druga – podwyższony poziom dofinansowania do 37 tys. zł – licząc przeciętny miesięczny dochód na osobę do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.


Od 25 stycznia 2022 r. – rozpoczął się nabór wniosków do trzeciej części programu, gdzie przewidziano nawet 69 tys. zł maksymalnej dotacji przy 90% kosztów kwalifikowanych. Przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w tym przypadku wyniesie do 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1260 zł (gospodarstwa jednoosobowe). Ale alternatywą do dochodowego kryterium kwalifikowalności będzie też ustalone prawo do otrzymywania przez wnioskodawcę zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

 
Liczbę transz rozliczeń i wypłat dotacji dla najwyższego poziomu dofinansowania zwiększono do pięciu (z trzech obowiązujących w pozostałych częściach). Najwyższy poziom dofinansowania nie jest dostępny w ścieżce bankowej, czyli Kredycie Czyste Powietrze dostępnym w przypadku pierwszej i drugiej części programu.


Przy naborze dla trzeciej części programu obowiązuje nowy załącznik (nr 2b „Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3 Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania”).


WIĘCEJ


10.02.2022 r.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informuje się, o kolejnych najistotniejszych zmianach w Programie Czyste Powietrze:


1 lipca 2021 r. wchodzi w życie nowa wersja programu „Czyste Powietrze”, uwzględniająca wycofanie dotacji na kotły węglowe (od 1 stycznia 2022 r.), zwiększenie progów dochodowych w części drugiej programu (podwyższony poziom dofinansowania) oraz poszerzenie listy urządzeń kwalifikujących się do dofinansowania o kotły na pellet o podwyższonym standardzie. Program został też uzupełniony o zapisy dotyczące uruchomionej ścieżki bankowej.


I. Progi dochodowe dla podwyższonego poziomu dofinansowania
1.    1 564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
2.    2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym


Ważne: Każdego roku, w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do 23 września, Gmina nie będzie miała możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mogła wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.


II. W  dniu 06.07.2021 r. została uruchomiona możliwość składania wniosków na dofinansowanie w formie dopłat do kredytów bankowych tzw. ścieżka bankowa w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Obecnie do współpracy przystąpiły dwa banki: Alior Banko oraz BOŚ Bank. Chcąc skorzystać z takiej możliwości finansowania inwestycji należy się zgłosić do oddziałów tych banków. Wszystkich informacji nt. kredytów oraz dopłat do kredytów udzielają Banki, w tym informacji nt. warunków finansowych kredytów.

https://www.wfos.krakow.pl/kredyt-czyste-powietrze-od-6-lipca-w-dwoch-pierwszych-bankach/Najważniejsze wprowadzone zmiany w dopłatach do kredytów to:
1. skrócenie okresu realizacji inwestycji - do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku,
2. brak możliwość ponoszenia kosztów przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie,
3. możliwość złożenia tylko 1 wniosku o płatność po zakończeniu prac,
4. sfinansowanie minimum 95% kosztów z uzyskanego kredytu.
5. brak możliwość dokonywania korekt/uzupełnień do wniosków.
6. korespondencja z wnioskodawcą tylko za pośrednictwem e-mail.

UWAGA! Rezygnacja z ubiegania się o kredyt w banku lub rezygnacja z już przyznanego kredytu, jest jednoznaczna z rezygnacją z zawartej umowy w WFOŚiGW.

III. Obecnie obowiązująca wersją Programu Czyste Powietrze jest Wniosek 5.4.0, i jeśli do nieruchomość nie ma wykonanego przyłącza gazu to można się starać na kocioł na pellet drzewny. Od 01.07.2021r. została uruchomiona  możliwość starania się o  zwiększoną dopłatę do kotła na pellet o podwyższonym standardzie.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Czyste Powietrze 2.0


Program „Czyste Powietrze 2.0” w Gminie Gorlice - nowe, uproszczone zasady, zwiększony poziom dofinansowania do 60%

Program „Czyste Powietrze” to kompleksowy program, skierowany do osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Nowe zasady Programu „Czyste Powietrze 2.0” obowiązujące od 15.05.2020 r. uproszczają postępowanie aplikacyjne oraz zwiększają dostępność Programu dla Beneficjentów. Zmieniono limit dofinansowania, a ponadto podzielono go na część podstawową i rozszerzoną.

W segmencie pierwszym – podstawowym -  obowiązującym już od połowy maja 2020 r. Beneficjent, którego dochód nie przekracza  100 tys. zł/ rok może ubiegać się o dofinansowanie do 30% poniesionych kosztów na:
•    wymianę starego kotła,
•    termomodernizację budynku,
•    wymianę okien czy drzwi zewnętrznych.

Od października 2020 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił drugą część Programu – rozszerzoną - skierowaną do osób o niższych dochodach, które będą mogły starć się o wyższe dotacje. Poziom dofinansowania do 60% poniesionych kosztów eko-inestycji przysługuje osobom, które spełniają poniższy warunek:
  • dochód w gospodarstwie wieloosobowym jest niższy niż 1400 zł na osobę
  • dochód w gospodarstwie jednoosobowym jest niższy niż 1960 zł na osobę.

W tym celu, aby prawidłowo złożyć wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie należy dołączyć zaświadczenie o dochodach wydawane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach (lub jednostkę organizacyjną innej Gminy – właściwej ze względu na zameldowanie) - wydawane na wniosek osoby będącej właścicielem / współwłaścicielem nieruchomości.

Wójt Gminy Gorlice informuje, że w celu zapewnia pomocy przy wypełnianiu wniosków, w Urzędzie Gminy Gorlice zorganizowano stanowisko ds. obsługi Programu, w ramach którego zapewniona jest pomoc formalna, włącznie z wysłaniem kompletnego wniosku do WFOŚiGW w Krakowie.   

Zapraszamy do składania wniosków w Urzędzie Gminy Gorlice,  ul. 11 Listopada 2 – parter pok. 3 – kontakt osobisty -  z uwzględnieniem obowiązujących zasad sanitarnych.

Kontakt telefoniczny:  18 534 62 36 (Urząd Gminy), 503 746 114 (praca zdalna - telefon komórkowy)
Kontakt e-mail: urzad@gmina.gorlice.pl

WÓJT
/-/ Jan Przybylski


Więcej informacji:

Zobacz także:

Portal Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (Jakość powietrza, Zmień piec, Ekointerwencja,  Ekodoradcy, Dokumenty, Baza wiedzy)Aktualna jakość powietrza i stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza (jeśli został wprowadzony, dostępny także w Aktualnościach)