Strona główna

Gmina Gorlice

Nagrody i wyróżnienia »

Nagrody i wyróżnienia

Kto się uczy, ten coś znaczy - I miejsce dla Gminy Gorlice w konkursie "Edukacyjna Gmina Małopolski 2010"

W dniu 16 listopada 2010 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów o uczeniu się przez całe życie, w ramach II edycji spotkania „Rozwiń swoją gminę”. Gościem wydarzenia był wicemarszałek województwa małopolskiego Roman Ciepiela.

W kategorii - „Edukacyjna Gmina Małopolski 2010” zwyciężyła gmina Gorlice. Uczestnicy spotkania mieli okazję obejrzeć film o zwycięskiej gminie, która w pełni wykorzystuje środki unijne na cele edukacyjne mieszkańców. Zadaniem konkursowym było opisanie działań gminy na rzecz szeroko rozumianego rozwoju mieszkańców. Laureat zdobył 223 punkty a w przyszłym roku stanie się wzorem podczas kolejnej edycji konkursu.

Wójt gminy Ryszard Guzik odebrał gratulacje od wicemarszałka województwa małopolskiego Romana Ciepieli oraz pamiątkową statuetkę i dyplom.

Misją Konkursu jest wspieranie rozwoju zasobów ludzkich w gminach Małopolski oraz utwierdzenie władz gmin w słuszności działań wzmacniających rolę rozwoju kapitału ludzkiego w Małopolsce, ze szczególnym uwzględnieniem małych miast i wsi. Celem Konkursu jest wyłonienie gmin działających na rzecz rozwoju zasobów ludzkich, prezentacja gmin najaktywniej wspierających rozwój kompetencji i zainteresowań swoich mieszkańców i promowanie idei uczenia się przez całe życie.

Praca konkursowa obejmowała opis inicjatyw realizowanych przez Gminę Gorlice w kilku kategoriach.

W pierwszej kategorii - inicjatywy dotyczące wzrostu kompetencji i kwalifikacji - opisano projekt pn. „Szansa pracy – nadzieją na lepsze jutro”, na który pozyskano środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego głównym celem jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej dorosłych mieszkańców.

W kategorii - inicjatywy, w wyniku których zostały podniesione kwalifikacje/kompetencje mieszkańców w związku z działaniami w zakresie rozwoju infrastrukturalnego gminy – przedstawiono szereg zadań infrastrukturalnych, które stwarzają warunki do podnoszenia kwalifikacji mieszkańców, m.in.: wybudowano sale gimnastyczne, boiska sportowe, wyremontowano budynki wiejskie i placówki edukacyjno – oświatowe.

W kategorii - inicjatywy związane z rozwojem osobistym mieszkańców gminy - nawiązano do przeprowadzonych w projektach treningów umiejętności społecznych, warsztatów aktywnego poszukiwania pracy i ustalenia ścieżki rozwoju zawodowego.

W ostatniej kategorii - inicjatywy kulturalno-oświatowe – zaprezentowano projekt pn. „Szansa na równy start”, na który pozyskano środki z Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki, który obejmował zajęcia językowe, dydaktyczne i pedagogiczne dla uczniów szkół gminy Gorlice.

Władze Gminy Gorlice od lat realizują szereg projektów na rzecz społeczności lokalnej, podnoszenia jej kwalifikacji i kompetencji oraz rozwoju osobistego mieszkańców.

Znaczną część środków finansowych przeznacza się na oświatę i wychowanie dzieci i młodzieży, gdyż w tych najmłodszych należy upatrywać nadzieję na lepszą przyszłość gminy. Pozyskuje się również fundusze na podnoszenie kwalifikacji osób dorosłych, nie zapominając o tych po 45 roku życia. Dużo inwestuje się w infrastrukturę kulturalną, oświatową i sportową, po to by stworzyć warunki dla mieszkańców do uczenia się przez całe życie i rozwijania ich zainteresowań.


Nagroda im. Marii Weryho-Radziwiłłowicz dla Wójta Gminy Gorlice Ryszarda Guzika

Ryszard Guzik Wójt Gminy Gorlice został uhonorowany Nagrodą imienia Marii Weryho-Radziwiłłowicz za szczególny wkład w edukację i wychowanie dzieci.

Nagroda Marii Weryho-Radziwiłłowicz została ustanowiona i przyznawana jest przez miesięcznik BLIŻEJ PRZEDSZKOLA wybitnym osobowościom oraz inicjatywom, które w znaczący sposób wpływają na wszechstronny rozwój małego dziecka, edukację przedszkolnej oraz cały proces wychowawczy.

Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 14 kwietnia 2010 r. podczas 5 Ogólnopolskiego Forum Edukacyjnego w Krakowie.

Ryszard Guzik jest wójtem Gminy Gorlice od 2002 r. Od 1985 r. był dyrektorem Szkoły Podstawowej, a od 2001 r. dyrektorem Zespołu Szkół w Zagórzanach. Jest nauczycielem dyplomowanym. W latach 1994 -1998 był radnym Rady Gminy Gorlice.

W Gminie Gorlice dostrzegając olbrzymią rolę edukacji przedszkolnej utrzymano wszystkie placówki, a w niektórych miejscowościach nawet uruchomiono w przedszkolach dodatkowe oddziały. Nastąpiło to w odpowiedzi na dużą ilość chętnych dzieci zgłaszanych do przedszkoli. Dzięki temu wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym mają możliwość uczestniczenia w edukacji przedszkolnej.

W Gminie Gorlice funkcjonuje 8 przedszkoli, 8 zespołów szkół, w tym jeden z oddziałem przedszkolnym i jedna szkoła podstawowa.

Podkreślając działania Wójta dotyczące kierowania oświatą gminną należy podkreślić i docenić jego ogromne wysiłki włożone w rozwój i zmiany w edukacji, w szczególności edukacji przedszkolnej, a to niektóre z nich:

> w większości obiektów przedszkolnych i szkolnych przeprowadzono termomodernizację budynków
> we wszystkich szkołach i przedszkolach przeprowadzono remonty i modernizację stołówek,
> urządzono i doposażono place zabaw w nowoczesny sprzęt i urządzenia,
> w naszej Gminie od szeregu lat realizowane są projekty edukacyjne wykorzystujące fundusze ze środków Unii Europejskiej.

W każdym z tych projektów Gmina Gorlice jest ważnym podmiotem, a co za tym idzie udziela ogromnego wsparcia w postaci wkładu rzeczowego i finansowego. W ostatnich latach na terenie naszych placówek przedszkolnych realizowano bądź realizuje się następujące projekty:

• „Budzimy talenty najmłodszych",
• „Z pola do przedszkola".

Chętnie uczestniczy w organizowanych w przedszkolach spotkaniach, uroczystościach, olimpiadach i przeglądach, które już na trwałe wpisały się w kalendarze przedszkoli. W ubiegłym roku szkolnym Pan Wójt objął honorowy patronat nad ogłoszonym przez MEN „Rokiem przedszkolaka w Gminie Gorlice”.

Dzięki inicjatywie i zaangażowaniu Pana Wójta przedszkolaki biorą udział w różnorodnych działaniach Gminnego Ośrodka Kultury (dożynki, przegląd kolęd, przegląd palm i pisanek, festyny), jak również w uroczystościach organizowanych przez lokalne organizacje społeczne, parafie czy koła gospodyń wiejskich.

Ryszard Guzik poprzez swoje zaangażowanie mobilizuje wszystkich nauczycieli do coraz to nowych zadań i kolejnych wyzwań, a także docenia wysiłki i starania dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkoli.

Stara się otaczać opieką potrzebujących, szczególnie wrażliwy jest na losy każdego dziecka, wspiera organizacje społeczne i kulturalne z Gminy Gorlice. Współdziała z nauczycielami we wszystkich sprawach wychowania przedszkolnego. Jest dobrym gospodarzem, a dzięki temu, że jest byłym nauczycielem doskonale rozumie, jak ważna jest edukacja przedszkolna w myśl słów Roberta Fulghuma - "Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu".

Gmina Gorlice - Mecenas Polskiej Ekologii, Zespół Szkół w Dominikowicach – Promotor Ekologii

Narodowy Konkurs Ekologiczny "Przyjaźni Środowisku" organizowany jest już od jedenastu lat pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP. Organizatorem Głównym Konkursu jest Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Przewodniczącym Narodowej Rady Ekologicznej jest prof. Jerzy Buzek.

W Konkursie oceniane są zarówno innowacyjne projekty dotyczące rozwiązań technicznych i inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska, jak i przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej, co z roku na rok przyciąga coraz więcej samorządów, przedsiębiorstw, placówek edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych.

W dniu 5 lutego 2010 r. w Warszawie odbyła się Gala Laureatów i Wyróżnionych Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku". Gmina Gorlice otrzymała tytuł Mecenasa Polskiej Ekologii, a Zespół Szkół w Dominikowicach otrzymał po raz drugi przedłużenie znaku w kategorii Promotor Ekologii za zaangażowanie w edukację ekologiczną, propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska i zdrowego trybu życia, podnoszenie świadomości ekologicznej, organizację imprez o charakterze proekologicznym.

Do konkursu Gmina zgłosiła projekt „Ochrona środowiska naturalnego poprzez sukcesywny rozwój inwestycji z zakresu gospodarki wodno – ściekowej”. Tytuł przyznano za efekt ekologiczny związany ze zgłaszanym przedsięwzięciem. Gmina od kilku lat prowadzi inwestycje z zakresu rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej to proces długotrwały i kosztowny, jednak konsekwentnie przez Gminę realizowany. Wybudowano 123 km sieci kanalizacji sanitarnej i 30 km wodociągu gminnego, pozyskując na ten cel środki zewnętrzne, głównie unijne. Z sieci kanalizacyjnej korzysta 1600 gospodarstw domowych.

- Zdobyte tytuły są promocją Gminy Gorlice oraz pozwalają rozwijać i kontynuować inwestycje proekologiczne. Wyróżnienie staje się także czynnikiem mobilizującym do dalszego inwestowania w ekologię – podsumowuje wójt Ryszard Guzik.

Podczas uroczystej Gali w Warszawie statuetki i certyfikaty odebrali Wójt Gminy Gorlice Ryszard Guzik i Anna Ziemba, opiekun Klubu Ekologicznego i nauczyciel biologii w Zespole Szkół w Dominikowicach.


Gmina Gorlice Przyjazna Środowisku

Gmina Gorlice i Zespół Szkół w Dominikowicach znalazły się w grupie ponad trzystu gmin, firm i placówek oświatowych z całej Polski mogących pochwalić się tytułem Przyjazny Środowisku, otrzymywanym w ramach Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP.

6 lutego 2009 r. w Warszawie odbyła się Gala Laureatów i Wyróżnionych Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”, podczas której ogłoszeni zostali Laureaci i Wyróżnieni X jubileuszowej Edycji Konkursu. Ponadto nadano Przedłużenie Znaku podmiotom, które jako Laureaci poprzednich edycji wykazali kontynuację działań na rzecz ochrony środowiska.

Gmina Gorlice była laureatem VIII edycji Konkursu w kategorii „Samorząd przyjazny środowisku”. Natomiast w IX i X edycji otrzymała certyfikat przedłużający znak w tej kategorii za ochronę środowiska naturalnego poprzez rozwój inwestycji na terenie gminy. Samorząd oceniany był pod kątem kompleksowości podjętych rozwiązań, skali zaangażowania własnego, dostosowania inwestycji do standardów UE i poprawy stanu środowiska naturalnego.

W ostatnich latach zrealizowano wiele inwestycji w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, budowy dróg, termomodernizacji budynków szkolnych. Prowadzona jest zbiórka odpadów oraz edukacja ekologiczna społeczeństwa. Poprzez zrealizowane inwestycje kanalizacyjne i termomodernizacyjne uzyskano znaczący efekt ekologiczny. Gmina pozyskiwała środki z budżetu państwa i Unii Europejskiej.

Zespół Szkół w Dominikowicach otrzymał przedłużenie znaku w kategorii Promotor Ekologii za zaangażowanie w edukację ekologiczną, propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska i zdrowego trybu życia, podnoszenie świadomości ekologicznej, organizację imprez o charakterze proekologicznym.

Podczas uroczystej gali w Warszawie statuetki i certyfikaty odebrali Wójt Gminy Gorlice Ryszard Guzik i dyrektor Zespołu Szkół w Dominikowicach Alicja Górska.


Urząd Gminy Gorlice laureatem Konkursu „MĄDRA GMINA 2007”

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie od 10-ciu lat wyróżnia najbardziej aktywne gminy z Małopolski, które najwięcej inwestują w podnoszenie kwalifikacji pracowników samorządowych.

27 marca br. podczas sesji Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski w Krakowie ogłoszono zwycięzców Konkursu „Mądra Gmina 2007”.

Nagrody przyznane zostały w trzech kategoriach: gmin dużych – powyżej 15 tys. mieszkańców, gmin średnich od 7,5 do 15 tys. mieszkańców i gmin małych do 7,5 tys. mieszkańców.

Gmina Gorlice została laureatem III miejsca w kategorii gmin dużych – za udział pracowników gminy w organizowanych przez FRDL MISTiA szkoleniach, konferencjach oraz przynależności do działających przy Instytucie forów.

Nagrodę i statuetkę wręczyli wójtowi gminy Ryszardowi Guzikowi Wojewoda Małopolski – Jerzy Miller oraz Krzysztof Lipski – dyrektor Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji.


Warto inwestować w ekologię

Gmina Gorlice i Zespół Szkół w Dominikowicach znalazły się w grupie ponad trzystu gmin, firm i placówek oświatowych z całej Polski mogących pochwalić się tytułem Przyjazny Środowisku, otrzymywanym w ramach Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni środowisku” pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP.

Gmina Gorlice otrzymała certyfikat i była laureatem VIII edycji Konkursu w kategorii „Samorząd przyjazny środowisku”. Natomiast w IX edycji otrzymała certyfikat przedłużający znak w tej kategorii za ochronę środowiska naturalnego poprzez rozwój inwestycji na terenie gminy. Samorząd oceniany był pod kątem kompleksowości podjętych rozwiązań, skali zaangażowania własnego, dostosowania inwestycji do standardów UE i poprawy stanu środowiska naturalnego.

W ostatnich latach zrealizowano szereg inwestycji w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, budowy dróg, termomodernizacji budynków szkolnych. Prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów oraz edukacja ekologiczna społeczeństwa. Poprzez zrealizowane inwestycje kanalizacyjne i termomodernizacyjne uzyskano znaczący efekt ekologiczny. Gmina pozyskiwała środki z budżetu państwa i Unii Europejskiej.

Zespół Szkół w Dominikowicach otrzymał tytuł Promotor Ekologii za zaangażowanie w edukację ekologiczną, propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska i zdrowego trybu życia, podnoszenie świadomości ekologicznej, organizację imprez o charakterze proekologicznym.

Podczas uroczystej gali w Warszawie statuetki i certyfikaty odebrali Wójt Gminy Gorlice Ryszard Guzik i dyrektor Zespołu Szkól w Dominikowicach Alicja Górska, która otrzymała także nagrodę finansową dla szkoły.


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne