Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia »

Nabór na wymianę kotłów węglowych na gazowe


W związku z kolejnym naborem do projektu dofinansowań do wymiany kotłów, Gmina Gorlice zaprasza zainteresowanych mieszkańców do składania deklaracji.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
1. wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe (drewno, węgiel), na źródła ciepła wykorzystujące biomasę (pellet) lub paliwa gazowe

2. wykonanie wewnętrznych instalacji w budynku, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania (wymiana starych instalacji i grzejników).

3. prace termomodernizacyjne (docieplenie) w zakresie i na zasadach określonych warunkami konkursu


UWAGA:
Nie ma możliwości ubiegania się o dofinansowanie do kotłów spalających ekogroszek.
Nie ma możliwości ubiegania się o dofinansowanie na wymianę kotła z gazowego na gazowy
.

Warunki otrzymania dofinansowania:

1. budynek zgłoszony do projektu musi spełniać minimalny standard efektywności energetycznej (musi być dostatecznie ocieplony). Oceny tej dokona wyznaczony przez Urząd Marszałkowski zewnętrzny Audytor Energetyczny.

2. należy trwale zutylizować stare, nieekologiczne źródła ciepła (złomowanie)

W przypadku gdy ocena energetyczna wykaże, że budynek nie spełnia norm efektywności energetycznej, konieczne będzie wykonanie prac termomodernizacyjnych (dociepleniowych) na koszt własny mieszkańca, a dla osób o niskich dochodach w formie dofinansowania.

Program przewiduje dofinansowanie do prac termomodernizacyjnych dla osób w trudnej sytuacji materialnej tj.
a)    dla gospodarstwa jednoosobowego – dochód na osobę nie przekracza 200 % najniższej emerytury określonej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych4
b)    dla gospodarstwa wieloosobowe – dochód na osobę nie przekracza 125 % najniższej emerytury na osobę zgodnie z zapisami ww. ustawy

Zakres prac termomodernizacyjnych będzie wynikał z przeprowadzonej oceny energetycznej. Dofinansowanie będzie przeznaczone na zakup materiałów oraz prac budowlano montażowych związanych bezpośrednio z dociepleniem budynku.

Moc nowego kotła wyznaczy Audytor w przeprowadzonej ocenie w gospodarstwie uczestnika projektu.

Maksymalna kwota dofinansowania dla projektu obliczana jest w n/w sposób:

1) dofinansowanie na nowe urządzenie grzewcze udzielane do mocy wynikającej z oceny energetycznej na poziomie:
a) 550,00 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie,
b) 500,00 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie,
c) 450,00 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie,
d) 400,00 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie,
przy czym maksymalna wielkość dofinansowania będzie wynosiła:
- nie więcej niż 8 000,00 zł/ kocioł
w przypadku budynku jednorodzinnego,
- nie więcej niż 10 000,00 zł/ kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła, dla więcej niż jednego lokalu;
2) dofinansowanie do instalacji wewnętrznej:
- maksymalnie do 6 000,00 zł w przypadku budynku jednorodzinnego,
- do wielokrotności 6 000,00 zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80,00 zł/ m2 ogrzewanej powierzchni,
3) dofinansowanie do termomodernizacji budynków w zakresie wynikającym z oceny energetycznej:
- docieplenie ścian zewnętrznych – 150,00 zł brutto/m2,
- docieplenie dachu/stropodachu nad ogrzewanymi pomieszczeniami – 150,00 zł brutto/m2,
- docieplenie podłogi na gruncie/stropu nad nieogrzewaną piwnicą – 150,00 zł brutto/m2,
- wymiana stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej – 400,00 zł brutto/m2.

Maksymalna wielkość dofinansowania prac termomodernizacyjnych nie może przekroczyć 25 000,00 zł.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów ogłosił Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR.

Szczegółowy regulamin konkursu, oraz Najczęściej Zadawane Pytania znaleźć można pod adresem internetowym:Deklaracja uczestnictwa dostępna jest poniżej:

(lub na stronie internetowej www.gmina.gorlice.pl w zakładce Ogłoszenia

http://www.gmina.gorlice.pl/index.php?pid=136&id=739-nabor_wymiane_kotlow
Należy ją wydrukować, wypełnić i złożyć w Urzędzie Gminy Gorlice, pokój nr 3 do 19 października 2018 r. do godz.11.00 (parter, obok kasy).


Deklaracje złożone po tym terminie, mogą nie zostać uwzględnione w składanym projekcie.


Na dzień 11.10.2018 r. nie ma określonego limitu osób mogących zostać zgłoszonych do projektu, jednak w przypadku dużego zainteresowania mieszkańców Subregionu Sądeckiego w stosunku do alokacji środków, takie ograniczenie może zostać wprowadzone.Niniejszy projekt jest odrębny od rządowego programu "Czyste Powietrze", gdzie również można składać wnioski indywidualnie.