Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia »

Zawiadomienie Starosty Gorlickiego

Zawiadomienie Starosty Gorlickiego o wydaniu decyzji Nr 5/D/2018 z dnia 10 sierpnia 2018r. znak: AB. 6740.382.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbiórka istniejącego mostu betonowego na potoku Brzezna w km 0+385 w miejscowości Ropica Polska oraz wykonanie w jego miejscu w ciągu drogi gminnej nr 270574K „Taborówka” przepustu stalowego „tubosider” wraz z ubezpieczeniem w/w potoku narzutem kamiennym w dnie potoku oraz na skarpach koszami siatkowo - kamiennymi w ramach zadania „przebudowa istniejącego obiektu mostowego na przepust z blachy stalowej „tubosider” w ciągu drogi gminnej nr 270574K”.AB.6740.382.2018                                                                                       Gorlice, 2018-08-10

 

O B W I E S Z C Z E N I E

            Na podstawie art. 11f ust. 3, ustawy z dnia10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017.1496) oraz art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U.2017.1257 j.t.),

 

STAROSTA GORLICKI

zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 5/D/2018 z dnia 10 sierpnia 2018r. znak: AB. 6740.382.2018    o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.

„Rozbiórka istniejącego mostu betonowego na potoku Brzezna w km 0+385 w miejscowości Ropica Polska oraz wykonanie w jego miejscu w ciągu drogi gminnej nr 270574K „Taborówka” przepustu stalowego „tubosider” wraz z ubezpieczeniem w/w potoku narzutem kamiennym w dnie potoku oraz na skarpach koszami siatkowo - kamiennymi w ramach zadania „przebudowa istniejącego obiektu mostowego na przepust z blachy stalowej „tubosider” w ciągu drogi gminnej nr 270574K”,

- po rozpatrzeniu wniosku Gminy Gorlice z dnia 8 maja 2018r. (uzupełnionego w dniu 8 czerwca 2018r.) złożonego przez pełnomocnika Pana Zdzisława Parola (na podstawie pełnomocnictwa z dnia 5 marca 2018r.).

 

 

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji w Ropicy Polskiej, gmina Gorlice, powiat gorlicki, województwo małopolskie, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem), znajdujących się:

 

a) pomiędzy liniami rozgraniczającymi teren określający granicę pasa drogi gminnej - obręb ewid. Ropica Polska [120504-2.0007], jednostka ewidencyjna Gmina Gorlice, działki nr: 286/2 (286), 287/6 (287/3), 353/2 (353) i na części działek nie podlegających podziałowi 338, 408.        

 

b) w granicach terenu wód płynących - obręb ewid. Ropica Polska [120504-2.0007], jednostka ewidencyjna Gmina Gorlice, działka nr 42, nie podlegająca podziałowi.

 

c) w granicach terenu, na którym występuje konieczność ustalenia obowiązku  przebudowy  urządzeń wodnych - obręb ewid. Ropica Polska [120504-2.0007], jednostka ewidencyjna Gmina Gorlice, działka nr 347/3, nie podlegająca podziałowi.

 

Decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zezwolenia na realizację ww. inwestycji drogowej, w tym w szczególności dotyczące: ustalenia linii rozgraniczających teren planowanej inwestycji, zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości, oznaczenia nieruchomości, które stają się własnością Gminy Gorlice, zatwierdzenia projektu budowlanego, szczegółowych wymagań dotyczących nadzoru na budowie oraz określenia terminu wydania nieruchomości na 121 dzień od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna .

                W związku z powyższym informuje się, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gorlicach, ul. 11 Listopada 6, pokój 306, w godzinach pracy urzędu, od poniedziałku do piątku w godz. od 7,30 do 15,30.            

Od ww decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania  do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.                              

            Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu ww. decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.

            Ww przepis zobowiązuje także organ wydający decyzję do przesłania zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu na adres określony w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

           


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne