Strona główna

Gmina Gorlice

Edukacja »

Zakończenie Projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”

Zakończenie w Gminie Gorlice realizacji Projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”

Rok szkolny 2019/2020 był ostatnim rokiem kontynuowania we wszystkich Szkołach Podstawowych w Gminie Gorlice wieloletniego projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II” (MKZ II).

Projekt MKZ II realizowany jest w partnerstwie obejmującym 109 partnerów: jednostki samorządu terytorialnego na poziomie gminnym i powiatowym oraz  uczelnie z terenu Małopolski. Liderem projektu jest Województwo Małopolskie.

Budżet projektu dla Gminy Gorlice zaplanowany został w wysokości 264 708,69 zł, w tym 85% budżetu stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, 5% pochodziło z budżetu państwa a 10 % to zaplanowany wkład własny gminy Gorlice (finansowy i niepieniężny).              

Realizacja projektu rozpoczęła się w kwietniu 2017 roku.  Głównym jego celem było wsparcie orientacji zawodowej uczniów kończących gimnazjum, a po reformie - szkołę podstawową. Przedsięwzięcie miało na celu zapewnienie dostępu do doradztwa edukacyjno-zawodowego dla wszystkich zainteresowanych uczniów tak, by ich wybory  edukacyjne, a następnie kariera zawodowa wynikały z właściwego rozpoznania ich  predyspozycji oraz sytuacji na rynku pracy oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli-doradców realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno -zawodowego w szkołach. Jednym z zadań było utworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa) umożliwiających efektywną realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Do Projektu MKZ II we wrześniu 2019 r. przystąpiło 192 uczniów i uczennic : 89 K i 103 M,  w tym z kl. VII szkół podstawowych 72 osoby: 31 K i 41 M oraz  z kl. VIII szkół podstawowych 120 osób: 58 K i 62 M. Ogółem zostało zrealizowanych 596 godzin zajęć.  Doradcy zawodowi z wielkim zaangażowaniem, z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych, prowadzili zajęcia zgodnie z opracowanymi harmonogramami. Zajęcia prowadzone były w różnych atrakcyjnych formach: grupowych i indywidualnych według jednolitych standardów określonych w projekcie. Wśród zajęć grupowych dominowały zajęcia warsztatowe oraz wizyty/spotkania zawodoznawcze w różnych instytucjach i zakładach pracy. Natomiast w ramach zajęć indywidualnych z uczniem przygotowywano Indywidualne Plany Działania (IPD) – dokument kończący cykl zajęć z doradztwa zawodowego, tworzony przez ucznia pod kierunkiem doradcy, podsumowujący możliwości i kierunki działania ucznia związane z wyborem dalszej ścieżki kształcenia. Nauczyciele prowadzili również indywidualne konsultacje. Doceniając wagę wyboru przyszłej drogi edukacyjnej przez uczniów doradcy zawodowi dodatkowo organizowali spotykania z rodzicami i radami pedagogicznymi.

W naszej Gminie realizacja Projektu miała trwać do kwietnia 2020 roku. Niestety w związku z pandemią koronawirusa przerwano we wszystkich szkołach realizację zajęć w SPInKa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410). Ponadto  na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono od  14  marca   2020 r. do  odwołania  stan zagrożenia epidemicznego związanego z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.
W tej trudnej sytuacji Lider Projektu MKZ II przedstawił Partnerom trzy możliwości do wyboru:
1) realizację zajęć w formie zdalnej,
2) zawieszenie zajęć do czasu ustąpienia epidemii,
3) zakończenie realizacji projektu.

W związku z bardzo niepewną sytuacją epidemiologiczną, trudnościami związanymi z prowadzeniem zajęć w formie zdalnej oraz biorąc pod uwagę, że w Gminie Gorlice zostały już osiągnięte zakładane wskaźniki, tzn.:
1) zostało utworzonych 9 Szkolnych Punktów Informacji i Kariery,                                                                   
 2) przyjęty  wskaźnik  IPD  określony  w  Umowie  Partnerskiej  został  osiągnięty a nawet przekroczony, bo wyniósł 117,94%, Wójt  Gminy  Gorlice  podjął  w  dniu 31 marca 2020 roku  decyzję o zakończeniu realizacji Projektu MKZ II.

W latach 2017-2020 do Projektu zrekrutowano, zgodnie z Regulaminem rekrutacji, ogółem 725 osób, w tym 335 uczennic i 390 uczniów z tym, że 51 osób uczestniczyło w zajęciach przez dwa kolejne lata. Uczestnicy projektu bardzo chętnie brali udział we wszystkich oferowanych formach zajęć pracując bardzo aktywnie i kreatywnie. Konsultacje oraz zajęcia indywidualne w ramach przygotowania IPD pozwoliły skonstruować 447 uczniom Indywidualny Plan Działania (Umowa zakładała opracowanie 379 IPD). Ogółem doradcy przeprowadzili 2.756 godzin zajęć. W poszczególnych latach szkolnych zrealizowano:  w 2016/2017 – 216 godzin, w 2017/2018 – 972 godzin, w 2018/2019 – 972 godziny oraz w 2019/2020 – 596 godzin. Duże znaczenie edukacyjno-zawodowe miał  dla uczniów udział, wraz z nauczycielami, w organizowanych przez Województwo Małopolskie corocznych Festiwalach Zawodów w Krakowie. W trakcie targów uczniowie mieli okazję skonfrontować wiedzę teoretyczną na temat danego zawodu z jego praktycznym wymiarem.

Szkolne Punkty zostały wyposażone w sprzęt zakupiony ze środków Unii Europejskiej: laptopy, projektory multimedialne oraz urządzenia wielofunkcyjne.

W ramach Projektu siedmiu nauczycieli, prowadzących zajęcia w SPInKa, w październiku 2018 r. ukończyło studia podyplomowe prowadzone przez Politechnikę Krakowską - Centrum Pedagogiki i Psychologii uzyskując kwalifikacje do prowadzenia doradztwa zawodowego, które jako przedmiot nauczania został wprowadzony do szkół.

Dokonując podsumowania należy podkreślić, że założone w Umowie Partnerskiej cele zostały osiągnięte. Pracownicy Biura Audytu i Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeprowadzili w siedzibie Oświatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w dniach 05-09 sierpnia 2019 r. kontrolę problemową, a w dniu 08 sierpnia oględzin pomieszczeń oraz zakupionego sprzętu w Szkole Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Kobylance. W ramach kontroli realizacji Umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu MKZ II nie stwierdzono nieprawidłowości. Ponadto w okresie  maj-czerwiec 2019 r. na zlecenie Lidera Projektu zostało przeprowadzone badanie ewaluacyjne dotyczące oceny wsparcia skierowanego do uczniów w Szkolnych Punktach Informacji i Kariery. Ankietę wypełniło 185 uczniów. Przeprowadzone badanie pozwoliło zbadać poziom satysfakcji uczniów z oferowanego wsparcia w ramach projektu MKZ II. Wysokie wskaźniki potwierdziły, że zajęcia były rzeczywistym wsparciem, a nie formalnością mieszczącą się w obowiązkach ucznia. Uczniowie potwierdzili, że w toku zajęć z doradztwa poznali swoje mocne i słabe strony oraz predyspozycje i nauczyli się, w jaki sposób planować przyszłość edukacyjno-zawodową.

Na pozytywny przebieg realizacji projektu miała wpływ nie tylko systematyczna współpraca z Dyrektorami Szkół oraz z nauczycielami-doradcami zawodowymi  ale również dobry, merytoryczny kontakt z Pracownikami Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, który na polecenie Zarządu Województwa Małopolskiego był jednostką organizacyjną odpowiadającą całościowo za zarządzanie projektem i jego realizację.

Poniżej zostały zamieszczone zdjęcia z realizacji zajęć w ramach projektu.

Informację przygotowała

Barbara Wiatr
Koordynator Projektu MKZ II

 

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne