Strona główna

Gmina Gorlice

Edukacja »

Projekt „Jasne barwy szkoły”

Człowiek – najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Projekt „Jasne barwy szkoły”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Na podstawie umowy nr POKL. 09.01.2-12-075/11 zawartej w dniu 25 stycznia 2012 r. z Województwem Małopolskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie we wszystkich Szkołach Podstawowych w Gminie Gorlice realizowany jest projekt systemowy z zakresu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt w zakresie indywidualizacji oznacza wsparcie działań szkoły na ważnym, pierwszym etapie edukacyjnym w realizacji treści i wymagań, określonych w nowej podstawie programowej. Wpisuje się również w nową koncepcję udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającą na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów, a także rozwijaniu ich zainteresowań i uzdolnień.


Realizatorem projektu jest Oświatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Gminy Gorlice.
Okres realizacji projektu: od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca2013 roku.


Projekt „Jasne barwy szkoły” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Na realizację projektu Gmina Gorlice otrzymała dofinansowanie w wysokości 287 432,00 zł, z czego na zakup pomocy dydaktycznych do poszczególnych szkół zaplanowano środki w wysokości 137 432,00 zł a na prowadzenie zajęć dodatkowych – 150 000,00 zł.

W ramach projektu prowadzone są następujące zajęcia:
1) zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - 675 godz.,
2) zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 390 godz.,
3) zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej - 60 godz.,
4) gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, pływanie - 680 godz.,
5) zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - 410 godz.,
6) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z języka angielskiego oraz z nauk matematyczno – przyrodniczych - 210 godz.,
7) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie (zajęcia plastyczne, wokalne, muzyczne, rytmiczno-taneczne, teatralne) - 515 godz.,
8) edukacja szachowa – 60 godz.


Po rozpoznaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, w miesiącu lutym odbyła się na terenie szkół rekrutacja uczniów do poszczególnych rodzajów zajęć zgodnie z „Regulaminem rekrutacji”.


W roku szkolnym 2011/2012 odbędzie się 1 210 godzin zajęć a w roku szkolnym 2012/2013 – 1790 godzin.


Od miesiąca marca, zgodnie z ustalonymi harmonogramami, prowadzone są zajęcia przez nauczycieli/instruktorów wyłonionych w drodze przetargu nieograniczonego. Obecnie w zajęciach bierze udział 299 uczniów z klas I-III szkół podstawowych.


Ważnym elementem projektu była możliwość doposażenia bazy dydaktycznej szkół w materiały dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt niezbędne do realizacji zaplanowanych zajęć dodatkowych, wynikających z procesu indywidualizacji. W ramach projektu osiem szkół zostało wyposażonych w tablice interaktywne.

Koordynator Projektu
Barbara Wiatr


REGULAMIN REKRUTACJI do projektu systemowego indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych pn.: „Jasne barwy szkoły”  REGULAMIN


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne